هشتمين كنگره سراسري هماتولوژي و انكولوژي ايران

18 الي 20 مهر ماه 1387

برگزار كننده: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

 با همكاری: انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ايران

مکان: اروميه، خیابان ارشاد، آمفي تئاتر مركز آموزشي درماني امام خمینی (ره)

دبيرخانه كنگره: اروميه، انتهاي خيابان جهاد، جنب اورژانس، معاونت پژوهشي، تلفاكس: 2222010-0441

 E-mail: oncology.cong@umsu.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

سخن اول ، اعضای کمیته علمی وعناوین مقالات کنگره

نمایه الفبایی نویسندگان مقالات

خلاصه مقالات

سخنرانی های جامع

پوستر