پنجمين همايش هماتولوژي ، انكولو‍ژي ايران

و

                                                           همايش آموزش و مراقبت پرستاري در بيماري هاي هماتولوژي ، انكولوژي

با شركت اساتيد داخل و خارج  كشور

1-3 تير ماه 1384

 برگزار كننده :دانشگاه علوم پزشكي شيراز

گروه داخلي (بخش هماتولوژي ، انكولوژي و پيوند مغز استخوان بيمارستان)

مركز تحقيقات هماتولوژي 

معاونت پژوهشي

با همكاري :

انجمن هماتولوژي ، انكولوژي ايران

انجمن خون و سرطان كودكان ايران

مركز تحقيقات هماتولوژي ، انكولوژي و پيوند مغز استخوان بيمارستان دكتر شريعتي

مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

مركز تحقيقات پيوند و ترميم اعضا دانشگاه علوم پزشكي شيراز

رياست همايش :دكتر منصور حق شناس

دبير همايش :دكتر مريم ذاكري نيا

دبيركميته علمي: دكتر حبيب نوراني خجسته

دبير اجرايي همايش : دكتر ماني رمزي

 

انعقاد منتشر داخل عروق

درمان پوپوراي ترومبوسيتوپنيك اتوايمون در بالغين

دستگاههاي ارزيابي سيستم انعقاد

سرطان با منبع ناشناخته

گزارش 5 ساله كودكان مبتلا به لنفوم غيرهوچكيني مراجعه كننده به بيمارستان شفا طي سالهاي 1376 لغايت 1381

كاربرد سلولهاي بنيادي در بيماريهاي دژنراتيو

برخورد با حالات ترومبوفيلي

بررسي مولكولي موتاسيون هاي تالاسمي آلفا در ايران

كاربرد آزمايش quantitative antigenemia در تعيين وضعيت باليني گيرندگان پيوند مغزاستخوان مبتلا به عفونت فعال ويروس سيتومگال انساني

الگوي ماركرهاي ايمونولوژي در بيماران مبتلا به اختلالات لنفوپروليفراتيو مزمن سلول B در مركز آموزشي درماني شهيد قاضي طباطبايي تبريز

فلوسيتومتري و اهميت آنتي ژن CD38 در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به لوسميهاي لنفوسيتي مزمن: معرفي 43 مورد

بررسي باليني آزمايشگاهي بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك سلول  بالغين وابسته به HTLV1

بررسي اثر پيوند اتولوگ خون و مغز استخوان بر DFS يكساله بيماران مبتلا به لنفوم غيرهوچكين CD20 مثبت عوده كرده يا مقاوم به درمان اوليه نجات بخش با رژيم R-VIN (MINE)

قابليت انجام رژيم با دوز بالاي سيتارابين در درمان consolidation بيماران AML با ريسك پايين

بررسي ارزش تشخيصي C64 در تشخيص منوئيد لوسميهاي ميلوئيد حاد و افتراق آن از ساير رده هاي لوسميهاي ميلوئيد حاد

بررسي رابطة گروههاي خوني ABO با مهاركنندة فاكتور IX در 48 بيمار مبتلا به هموفيلي B

بررسي رابطة گروههاي خونيABO با مهاركنندة فاكتورVIII در 102 فرد مبتلا به هموفيل A

بررسي تاثير خوراكي ويتامين C در ميزان دفع ادراري آهن توسط دسفرال در مبتلايان به تالاسمي ماژور

تسريع فعاليت سيستم فيبرينوليز انساني توسط آنتي پلاسمينوژن منوكلونال آنتي باديها

شيوع آلفا تالاسمي در نوزادان جنوب ايران

مقايسه شيوع آلودگي به HTLV-I در مبتلايان به لوسمي, لنفوم, تالاسمي, و داوطلبان اهداء خون در شيراز

 اثرات سركوب ايمني كنسانتره هاي پلاكتي در بيماران مبتلا به اختلالات خوني

بررسي اثربخشي داروي آرسنيك تري اكسيد در بيماران مبتلا به AML-M3 در بيمارستان آيت الله طالقاني كرمانشاه

بررسي موارد لوسمي لنفوسيتيك مزمن در بيماران بستري شده در بيمارستان طالقاني كرمانشاه از سال 1376 لغايت 1382

پذيرش درماني مصرفي قرص دفريپرون در بيماران تالاسمي ماژور تحت درمان تركيبي L1 و دسفرال در شهرستان زاهدان

ارزيابي بررسيهاي چشم پزشكي بيماران تالاسمي ماژور تحت درمان دسفرال در شهرستان زاهدان در سال 1382-1383

بررسي بيماران مبتلا به آپلازي خالص گلبول قرمز (Pure Red Cell Aplasia) بيمارستان 501 ارتش و آراد تهران

بررسي شاخص هاي ايمنولوژيك در مبتلايان به تالاسمي ماژور

بررسي شيوع آلودگي ويروس سيتومگال انساني در اهداكنندگان خون به پايگاه انتقال خون شيراز به روش ELLSA و مقايسه آن با روش Nested-PCR

بررسي اثر مهاركننده هاي ACE در بهبود عملكرد قلب در بيماران مبتلا به بتاتالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) زاهدان در سال 1381تا 1382

بررسي بيماريهاي قلبي درافراد بتا تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان كودكان خرم آباد در نيمه اول سال 82

اختلالات شنوايي در بيماران بتا تالاسمي ماژور در مراجعه كنندگان مركز درماني بيمارستان مدني خرم آباد در سال 83

آناليز سلولهاي بلاست در خون بيماران مبتلا به لوسمي هاي ميلوئيدي و لنفوئيدي حاد در سيستم H1 و فلوسيتومتري و مقايسه يافته ها

گزارشي از عفونتهاي تأييد شده در بيماران لوسمي حاد

مقايسه آنتي بادي هاي سيتومگابوويروس (IgG , IgM) با انتي ژنميا (CMVAg) در گيرندگان پيوند مغز استخوان (BMT)

بررسي اثر رژيم حاوي Oxaliplatin  در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال متاستاتيك مراجعه كننده به بيمارستان آيت ا طالقاني در سال 1382.

بررسي اثر تركيبي Trastuzumab , Taxol در سرطان متاستاتيك پستان

بررسي اثر رژيم درماني ICE در بيماران مبتلا به لنفوم غيرهوچكين عود كرده مقاوم به درمان

گزارش نتايج كار‏آزمائي باليني فاز II درمان خط دوم آدنوكارسينوماي پيشرفته معده با دو داروي سيس پلاتين و ايرينوتكان (CI)

گليوبلاستوم مولتي فورم در يك دختر 15 ساله با سندرم ترنر: گزارش يك مورد

وقوع غير همزمان سرطانهاي حنجره و معده در يك بيمار

استفاده از پيوند اتولوگ داخل كرونري سلولهاي تك هسته اي مغز استخوان در ترميم ميوكارد دچار انفاركتوس حاد

بررسي اثر تزريق خون G6PD deficient برروي بيماران دريافت كننده خون

پي گيري بيماران سرطان پستان متاستاتيك در طي 23 سال از سال 1360 تا 1383

جايگاه مصرف آهن در خانمهاي حامله مبتلا به بتاتالاسمي مينور

ارتباط بروز CD34 باميزان پاسخ به درمان در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيدي حاد

تشخيص رونوشت هاي bcr-abl در بيماران لوسمي با روش RT-PCR

بررسي آنتي RH وينرو در بيماران مبتلا به ITP حاد ومزمن دردانشگاه علوم پزشكي مشهد- بيمارستان دكتر شيخ

نارسايي بطن چپ در بيماران بتا تالاسمي ماژور: بررسي رابطه پارامترهاي هماتولوژي و آهن زدايي با يافته هاي اكوكارديوگرافي

لوكميا و نقش درماني ويتامين D

مطالعه درماني تالاسمي در مراكز مختلف و ضرورت برقراري پروتكل واحد درماني در درمانگاههاي بيماران تالاسمي جهت ارتقاء كيفيت درماني

نوتروپني در سندرم هاي نقص ايمني اوليه

بررسي روند بروز عفونتهاي ويروسي منتقله از راه خون در اهداكنندگان خون شيراز از ابتداي سال 1379 تا پايان نيمه اول سال 1382

آموزش مهارت هاي مشاوره در بحران به كادر پزشكي بخش هاي آنكولوژي اطفال

تاثير آموزش و مشاوره در كاهش عوارض نئوپلاستيك قرص هاي ضد بارداري تركيبي

غربالگري سرطان پستان

مداخلات پرستاران بهداشت جامعه در سطوح مختلف پيشگيري از سرطان , ديدگاهي نهايي درمورد پيشگيري و درمان سرطان

ارتباط داروهاي باروري با خطر سرطان تخمدان

بررسي ارتباط بين آگاهي از عوامل مستعد كننده فردي سرطان پستان و دهانه رحم و انجام تستهاي نشخيصي در كادر آموزشي نواحي چهارگانه آموزش پرورش شهرستان شيراز

بيماري سرطان و نقش پرستاري آنكولوژي در مراقبت هاي مربوطه

باورهاي نادرست در مورد مقابله با درد در بيماران سرطاني

تاثير انگشت فشاري (Acupressure) در برطرف كردن حالت تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان سينه

پاپيلوما ويروس هاي انساني (HPV) و سرطان

مقايسه بين دو وسيله كاتتر و بروس اندومتريال جهت تشخيص زودرس سلولهاي غير طبيعي اندومتر

پيوند از طريق بند ناف

كاتتر وريدي مركزي- عفونت و مداخلات پرستاري مربوطه

دستورالعمل هاي استاندارد جهت تجويز داروهاي شيمي درماني

بررسي تاثير تنس در كنترل تهوع و استفراغ بيماران تحت درمان با شيمي درماني

مراقبتهاي پرستاري در كودكان مبتلا به سرطان

سازگاري باسرطان در زندگي روزمره

كاهش درد استخواني در بيماران مبتلا به سرطان

اختلالات انعقادي در صدمات مغزي تروماتيك

بررسي تاثير روشهاي ذخيره انرژي برميزان خستگي دربيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهدا و امام حسين (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رنگ مو و سرطان

مراقبت از بيماران سرطاني در حال مرگ

عوامل مختلف تغذيه اي و فعاليتهاي بدني مؤثر در سرطان هاي مختلف

همودياليز و تاثير آن بر سالهاي باروري زنان مبتلا به مرحله نهايي مزمن كليه

چاقي و سرطان

آلودگي زدايي جدي ترين راه پيشگيري از ابتلاء به سرطان درافراد در خطر پرتوگيري

نقش پرستاران در رابطه با مراقبت از بيمار مبتلا به سرطان پستان

 درمانهاي مكمل و جايگزين در سرطان

نقش پرستار در مراقبت از بيمار با ادم لنفاوي

بحران انعقادي منتشره درون عروقي و اقدامات پرستاري

تنها يك سلول براي همه

سرطان دهانه رحم و نقش پرستار در آموزش و پيشگيري از آن

بررسي ابعاد جسمي و روحي مراقبت ازخود در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بخش شيمي درماني بيمارستان نمازي شيراز

عوامل خطر زاي سرطان اندومتر

بررسي تأثير برخي روشها, مواد و داروهاي طبيعي بركنترل درد و درمان سرطان

بررسي نقش درمان هاي جايگزين و مكمل (هموپاتي) در درمان سرطان

غربالگري آندوكرينوپاتي در مبتلايان به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص يزد

بهبود كيفيت زندگي جنسي در بيماران مبتلا به سرطان خون

ارتباط دريافت اسيد فوليك طي دوران حاملگي با ابتلاء به سرطان سينه

تأثير ازن بر پوست

واكنشهاي رواني سرطان و مداخلات پرستاري مناسب

درمانهاي مكمل و جايگزين در سرطان

چاي سبز و نقش آن در پيشگيري و درمان سرطان

سازگاري با شيمي درماني و عوارض آن

تأثير داروها بر تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني

نقش مذهب در سازگاري بيماران سرطاني

نجات يافتگان سرطان و حاملگي

كنترل سرطان پستان توسط تغذيه

راهكارهاي بازگشت به مدرسه در كودكان سرطاني

سرطان در حاملگي (تعارضات ايجاد شده براي مادر و جنين)

ارتقاء رشد جسماني كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور

نتروپني ناشي از درمان با آنتي بيوتيكها

بررسي تأثير روشهاي ذخيره انرژي بر ميزان خستگي در بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهدا و امام حسين (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بررسي تاثيرات سولفات روي درريزش مو و آلوپسي ناشي از داروهاي شيمي درماني