عنوان : درمان بيماري ميلوم مولتيپل

: بررسي بيماران سرطان خون حاد ميلوئيد كودكان (AML) در بيمارستان شفا اهوازاز سال 1375 تا 1380

سرطان ثانويه در بيماران مبتلا به هوجكين دربيمارستان حضرت علي اصغر (ع)

آنمي آپلاستيك بدنبال مصرف كاپتوپريل

نك ديسكسيون قسمت فوقاني براي كراسينوم سوپراگلوتيكي كه از نظر غدد لنفاوي NO هستند .

پيوند مغز استخوان در سرطان هاي خون

 بررسي و مقايسه درمان در 50 بيمار مبتلا به سرطان موئي شكل (HCL)

بررسي آسپرژيلوزيس مهاجم در بيماران پيوند مغز استخوان آلوژنيك در مركز پيوند مغز استخوان دانشگاه تورنتو در سالهاي 2000 -  1994

 بررسي ارزش ZPP و MCV تشخيص افتراقي تالاسمي - B  مينور از كم خوني فقر آهن

بررسي تاثير پروتوكول درماني 5 فلوئوراسيل و فولينيك اسيد در كانسر پيشرفته كولوركتال در دو  بيمارستان دانشگاهي

 بررسي اثر ويتامين E دردرمان حمله حاد هموليز در بيماران مبتلا به كمبود آنزيم گلوكز -   6 فسفات دهيدروژناز ( فاويسم )

گزارش اولين بيمار غيرهموفيلي با آنتي بادي اكتسابي ضد فاكتور VIII

بررسي اهميت باليني تظاهر آنتي ژن CD7  بر روي سلول هاي جوان ( ميلوبلاستها ) در بيماران مبتلا به لوسمي حاد ميلوئيدي

بررسي اهميت باليني تظاهر آنتي ژن CD34   بر روي سلول هاي جوان ( ميلوبلاستها ) در بيماران مبتلا به لوسمي حاد ميلوئيدي

يافته هاي سيتوژنتيك در بيماران لوسمي ميلوئيدي حاد اوليه بالغين در بيمارستان امام خميني (ره ) تهران سالهاي 79 -  1377

بررسي اپيدميولوژي 2000 نوزاد ايراني از نظر كمبود آنزيم G6PD  و ارتباط آن با زردي نوزادي

گزارش درمان 37 بيمار مبتلا به TTP  با روش تعريض پلاسما (PE)  در بيمارستان آراد تهران

توليد آنتي بادي پلي كلونال بر عليه ايمونوگلوبولين هاي انساني ( معرف كومبس ) در خرگوش

بررسي اثر سينرژبك اينتر لوكين 2 و 5 بر خونسازي در كشت طولاني مدت مغز استخوان

 نقش ساختمان فضايي پلاسمينوژن در القاء و ممانعت از ليز لخته و رگزايي

اندازه گيري HbA2   در ناقلين مبتلا به تالاسمي مينور با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا ( HPLC )

نقش سيستم ايمني سلولي در جلوگيري از عفونت كانديديازيس در بيماران مبتلا به لوسمي و لنفوم

 نقش اجزاء C3  و C4 سيستم كمپلمان در جلوگيري از كانديديازيس در بيماران مبتلا به لوسمي و لنفوم

 بهبود روش ها جهت سكوانس نمودن ژن PIG - A  در بيماران مبتلا به پاروكسيسمال ناكتورنال هموگلوبينيوري ( PNH)

 نقش روشهاي كروماتوگرافي در ميزان حذف شاخص HbsAg  ويروس هپاتيت B از كنسانتره هاي فاكتور VIIفعال انعقادي

 گزارش 87 مورد ايمونوفنوتايپينگ AML بالغين در تبريز ايران

 بررسي نتايج درماني بيماران مبتلا به ساركوم يووينگ

 بررسي عوامل پروگنيستيك در عود موضعي ناحيه اي بعد از عمل ماستكتومي و راديوتراپي در بيمارستانهاي شهداي تجريش و امام حسين ( ع )

 نارسائي حادكليه دربيماران مبتلا به ميلوم مولتيپل و گزارش چهار مورد .

 بررسي اثرات مصرف خون ودسفرال بر سلامت دندانها در بيماران تالاسمي شديد .

 بررسي آماري كانسر ريه درطي سالهاي 74 72 در بخش پرتو درماني دانشگاه تبريز

 بررسي ايمونوهيستو شيميائي تومورهاي تمايز يافته

 بررسي نتايج جراحي آدنوكارسينوم محل اتصال مري به معده

 بررسي تومورهاي مثانه در مركز آموزشي درماني سينا تبريز

 كداميك از تستهاي پاراكلينيك قبل از درمان كمكي adjuvant  سرطان پستان ضروري است ؟

 مقايسه روشهاي تشخيصي تالاسمي مينور با استفاده از الكتروفورز ، شمارش گر الكترونيكي و كروماتوگرافي تعويض يوني .

 بررسي تاثير دو رژيم تجويز آهن خوراكي بر هموگلوبين و هماتوكريت زنان بادار

 بررسي تاثير دو رژيم تجويز آهن خوراكي بر هموگلوبين و هماتوكريت زنان بادار

 بررسي مهارتهاي اساسي پرستاري در فرآيند ترانسفوزيون خون در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 بررسي اپيدميولوژيك كمبود آنزيم G6PD  در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر سمنان در سالهاي 79 80

 بررسي اپيدميولوژيك كانسر كولوركتال در دو بيمارستان دانشگاهي تهران

درمان اسكواموس سل كارسينوم قاعده زبان با راديو تراپي و نك ديسكسيون گردني

‌گزارش 55 مورد انتقال خون اتولوگ در بيمارستان آراد  تهران ( آذر 78 تا دي ماه 1379)

‌اختلالات روانپزشكي در بيماران هموفيلي مراجعه كننده به بيمارستان شهيدقاضي تبريز

 پيش بيني تعداد سرطان خون در دهه هاي آينده بر مبناي شيفت جمعيت در هرم سني ايران

 فراواني نسبي سرطان هاي مختلف تيروئيد در استان گيلان طي 14 سال  ( 1365 1378)

 بررسي مقايسه اي سه روش درماني لوسمي حاد ميلوئيدي بالغين

رابدوميو ساركوماي گردن در بزرگسالان  ( گزارش دو مورد نادر )

 بررسي فراواني تومورهاي حفره و درمانهاي انجام گرفته در 5 سال اخير در بيمارستان امام خميني

 تعيين ارزش تشحيصي محاسبه شاخص هاي سلولي در افتراق تالاسمي مينور و فقر آهن

‌بررسي ميزان رضايت مادران كودكان بيمار بدخيم ، از خدمات درماني ارائه شده درمركز آموزش درماني كودكان تبريز

 بررسي اپيدميولوژيك كانسرهاي دستگاه ژنيال طي دو سال  ( نيمه دوم سال 75 لغايت نيمه اول 77 ) در مركز آموزشي و درماني الزهرا (س) تبريز

 بررسي بيماران مبتلا به لوسمي لنفوستيك حاد مراجعه كننده به بيمارستان شفا اهواز

ارزيابي ميزان كاهش تعداد لوكوسيت و هماتوكريت در كيسه هاي خون شسته شده جهت بيماران تالاسمي ماژور

 تعيين توزيع فراواني اختلالات نورولوژيك در بيماران تحت درمان با راديو تراپي

 بررسي ميزان ايمونوگلوبولين  هاي سرمي مبتلا يان به بتا تالاسمي ماژور

 درمان سرپايي لوسمي ميلوژن حاد (AML ) ، بررسي در 18 بيمار در كرمانشاه

 بررسي ميزان آگاهي و نحوه عملكرد پرسنل پرستاري در زمينه انتقال خون و فرآورده هاي خوني به بيماران بستري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1378

 كارسينوم سينوس ماگزيلري

 مولتيپل ميلوما و درگيري سيستم اعصاب محيطي

 گزارش دو مورد لوسمي حاد غير لفوستيك زود هنگام متعاقب شيمي درماني

  بررسي نحوه عملكرد پرستاران در مراقبت از زخم دهان بيماران سرطاني با عارضه نوتروپني بستري در مركز آموزشي ودرماني شهيد قاضي طباطبائي تبريز سال 1378

 بررسي پارامترهاي هماتولوژي و كمبود آنزيم G6PD در مبتلايان به ملارياي فاسيپارم

بررسي كاهش شنوايي در بيماران تالاسمي ماژور در شهرستان اراك

وضعيت تالاسمي در كشور در سهائيكه بايد آموخت

 بررسي 54 مورد ، پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايديوپاتيك  ( ITP)

طحال برداري در بيماران ايميون ترومبوسيتوپنيك پورپورا ( ITP )

 تهيه نقشه  ژنتيكي جمعيت ايران از نظر انواع گروههاي خوني

بررسي 5 ساله تومورهاي بدخيم گوش مياني و مجراي گوش خارجي در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان امام خميني ( ره ) تبريز

بررسي شاخصهاي اپيدميولوژيك در بيماران سرطاني

 بررسي  تاثير عوامل مختلف  بر  ميزان بقاي بيماران مبتلا به سرطان مري مرجعه كننده به بيمارستان دكتر شريعتي

 بررسي فراواني نسبي اختلالات روانپزشكي در آنمي فقر آهن

گزارش درمان 78 بيمار مبتلا به سرطان متاستاتيك پستان با سه داروي (VAM )

 بررسي طيف موتاسيونهاي ژن بتا گلوبين در بيماران مبتلا به تالاسمي در اصفهان و معرفي روش Preimplantation    diagnosis   از طريق به كارگيري روش single - cell  PCR

آيا منشاء سلولهاي CLL   همان - B  لنفوسيتهاي CD 5 +   است ؟‌