عنوان : كارسينوم سينوس ماگزيلري

نويسنده : سيد جواد سيد توتونچي

نشاني : دانشگاه علوم پزشكي تبريز بيمارستان امام خميني دپارتمان گوش و حلق و بيني

 

مقدمه و اهداف :

كارسينوم سينوس ماگزيلر حدود 80 % تمام كانسرهاي سينوسها را شامل مي شود . از اينها كارسينوم اسكواموس سل 80% موارد را تشكيل ميدهد . مردان دو برابر زنان گرفتار مي شوند . بيشتر در سن متوسط و بالا مشاهده مي شود و 95 % بيماران بيش از 40 سال سن دارند . يك افزايش انسيدانس در افرادي كه در معرض فلزات سنگين خصوصا نيكل مي باشند مشاهده مي شود و اين مي تواند دليل گرفتاري بيشتر مردان را توجيه كند .

روش اجرا :

در مطالعه ما 43 كانسر سينوس ماگزيلري كه تحت عمل جراحي و راديوتراپي و كموتراپي قرار گرفته اند مورد بررسي قرار گرفتند و شيوع انواع تومورها و علائم باليني بيماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .

يافته هاي پژوهشي :‌

از 43 بيمار مورد مطالعه 27 مورد اسكواموس سل كارسينوما ، 6 مورد آدنوكارسينوم ، 2 مورد لنفوما و 5 مورد پاپيلوم اينورت و 2 مورد كندروساركوم و 1 مورد همانژيوپري سايتوما بودند . در سري ما شيوع علائم و شكايات اوليه بيماران به ترتيب زير بود :

1 - وجود توده در معاينه 75 %

2 درگيري پوست يا مخاط 70 %

3 درد 60 %

4 زخم و نكروز و خونريزي ( اپيستاكسي ) 40 %

5 انسداد بيني 10%

6 - علائم چشمي مثل پروپتوزيس يا ديپلوپي 8 % موارد مشاهده شد .

بحث و نتيجه گيري :

بطور كلي 70 % بيماران علائم كلاسيك آسيمتري صورت ، اكستانسيون تومور به درون حفره دهان و تومور قابل مشاهده در حفره بيني داشتند . يكي از علائم فوق حداقل در 90 % بيماران مشاهده شد . تخريب استخواني قابل مشاهده در بررسي راديولوژيكي در 90 % موارد وجود داشت . وجود هر يك علائم فوق بايد حدس بدخيمي سينوسها را در نزد پزشك برانگيزد . تنها 50 % از تومورها بطور كامل قابل برداشت بودند . علائم غير قابل رزكسيون تومور شامل تخريب قاعده جمجمه ، درگيري نازوفارنكس و متاستازهاي گردني فيكس بود . ضايعات غير قابل رزكسيون بوسيله راديوتراپي و كموتراپي درمان شدند .