عنوان : اندازه گيري HbA2   در ناقلين مبتلا به تالاسمي مينور با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا ( HPLC )

نويسنده ، نويسندگان : دكتر محمد تقي حقي آشتياني -  فاطمه برنجي تهراني

نشاني : دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

مقدمه و اهداف :

از آنجائيكه اندازه گيري ميزان HbA2  در تشخيص بيماران ژنتيكي بتا تالاسمي حائز اهميت مي باشد بدين جهت براي اولين بار در ايران اقدام به اندازه گيري HbA2  به روش HPLC  بر روي 50 فرد مبتلا به بتا لاسمي مينور نوديم . اندازه گيري مقدار بالاي  HbA2  بطور وسيعي به تشخيص ناقلين بتا تالاسمي مينور كمك مي كند ، روش HPLC  امروزه به دليل حساسيت در دقت و سرعت آناليز جهت اندازه گيري HbA2  وتشخيص ديگر هموگلوبينو پاتي ها كاربرد زيادي پيدا كرده است .

روش اجرا :

ابتدا از نمونه خون تمام افراد كه حاوي ضد انعقاد EDTA  بود هموليزات تهيه و پس از رقيق نمودن آن را از ستون تعويض كاتيوتي ضعيف weakly  cation  exhange   موسوم به  Poly  CATA  عبور داده و توسط بافر با قدرت يوني متفاوت بطريق گراديانت كروماتوگرافي انجام گرديد . جذب نوري در طول درجه 405 nm   توسط   detctor  تعيين شده واز نسبت مساحت HbA0 به HbA2  محاسبه ميزان HbA2     ( % )  اندازه گيري گرديد كه زمان جداسازي HbA2     كمتر از 10 دقيقه مي باشد . در اين مطالعه 50 فرد مبتلا به بتا تالاسمي مينور همراه با 50 نفر گروه كنترل ( افراد سالم بدون كم خوني ) مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج آن در قسمت نتيجه بررسي شده است .

نتايج :

متوسط CV  در طول آزمايش  ( within  assay ) 1.6%  و ربين آزمايش  ( Between assay ) 4.9 %      مي باشد دقت روش با 2 غلظت HbA2 : 1.4  و  : 45%  HbA2    بررسي گرديد كه CV  در طول آزمايش      within  assay  براي غلظت اول 0.92  و غلظت دوم  CV : 1.6 %   مي باشد ضمنا در مقايسه با روش كروماتوگرافي ميكروالكتروفورز بر روي استات سلولز يك ارتباط خطي r = 0.985   به وجود مي آيد .

هدف از اين تحقيق برپايي يك روش عملي سريع ، حساس ودقيق براي اندازه گيري HbA2     توسط روش HPLC  به وسيله ستون تعويض كايتول ضعيف مي باشد كه در اين سيستم جداسازي HbA2      كه يك ماركر تشخيصي جهت بيماري بتا تالاسمي مينور مي باشد در كمتر از 10 دقيقه انجام مي گردد ، ضمنا نتايج حاصل از انجام HbA2     به روش كروماتوگرافي ميكرو HPLC سرعت و تكرار پذيري در سيستم HPLC  به مراتب لاتر مي باشد واز اين روش مي توان بعنوان يك روش سريع ، حساس و عملي در تعيين ميزان HbA2    استفاده نمود . در كنار آن با تغيير گراديانت بافر نيز جداسازي ديگر هموگلوبين ما نير HbE, HbD, HbC, HbS, HbF, HbA1C  و ساير هموگلوبينها ميسر     مي باشد .