مقدمه

MDS

مروري بر هموستاز

بررسي تاثير هيدوکسي اوره بر ميزان توليد همگلوبين F و کاهش حملات دردناک در بيماران مبتلا به آنمي سيکل سل

بررسي فاگوسيتوز در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد مزمن

درمان آنمي آپلاستيك شديد به روش چهار دارويي با ATG ، سيكلوسپورين ، دانازول و پردنيزولون

بررسي نورپاتي ناشي از وين كريستين در 102 بيمار مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد (ALL) و لنفوم غير هوچكيني (NHL ) در بيمارستان امام خميني (ره) تهران

مقايسه وضعيت كمخوني در سه گروه فارس ( بومي ) ، تركمن و سيستاني در روستاهاي شهرستان گرگان (1377)

بررسي وضعيت كم خوني و بعضي از عوامل موثر بر آن در زنان روستايي شهرستان گرگان در سال 1377

پيوند مغز استخوان در شيراز

بررسي ميزان كمي آپوپتوزيس (Apoptosis) در 5 بيمار مبتلا به لوسمي لنفاوي حاد در مقابل القاء توسط فيتوهماگلوتينين آ (PHA)

بررسي تاثير آموزش اصول مراقبت از خود ، در بيماران تحت درمان با شيمي درماني بر عوارض ناشي از آن ، در مراكز درماني استان خوزستان

راهنماييهايي براي ايمني دركار با عوامل شيمي درماني

بررسي كمبود آنزيم گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز در استان سيستان و بلوچستان

بررسي عوامل پاراكلينيكي (تست هاي آزمايشگاهي ) بيماران مبتلا به هوچكين در مركز طبي كودكان تهران

تومورهاي بدخيم اوليه استخواني در كودكان شمال غرب ايران

تعيين بهترين روش درماني بيماران مبتلا به لوسمي حاد ميلوئيدي بالغين در بيماران ايراني

بررسي ميزان شيوع هموگلوبينوپاتي ها در استان خوزستان

بررسي نقش شيمي درماني و پرتودرماني در ايجاد آسيبهاي ژنتيكي و شكستهاي كروموزمي در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوئيدي حاد (ALL)

بررسي تغييرات هماتولژيك در مبتلايان به سل ريوي اسمير مثبت و پنوموني باكتريال بستري در بخش عفوني سيناي كرمانشاه ، طي سالهاي 73-1370

بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد نيازهاي جسمي رواني ، اجتماعي كودكانشان كه تحت شيمي درماني قرار دارند و ارتباط آن با چگونگي تامين اين نيازها در بيمارستان

 TUMOR MARKERS

اندازه گيري تعداد پلاكت موجود در كيسه هاي حاوي پلاكت تهيه شده توسط سازمان انتقال خون شيراز

تعيين ميزان افزايش شمارش پلاكتي بيماران پس از تزريق پلاكت

كم خوني فقر آهن

روشهاي درمان لنفوم پوستي (Cutaneous T.CELL Lymphoma ) و معرفي 633 مورد لنفوماي مختلف از بخش راديوتراپي بيمارستان قائم در مدت 12 سال

هوچكين و انتخاب روش درماني مناسب در مراحل اوليه بيماري و معرفي 92 بيمار در مدت 20 سال از بخش راديوتراپي بيمارستان قائم

عوارض حاد بعد از پيوند مغز استخوان در يكصد مورد اوليه پيوند در بيمارستان دكتر شريعتي تهران

راهكار جديد جهت افتراق كم خوني ناشي از فقر آهن و تالاسمي مينور با استفاده از اندكسهاي گويچه سرخ

بررسي موارد جديد بستري لوسمي حاد ميلوسيستيك در بخش اطفال دانشگاه پزشكي كرمانشاه سالهاي 76-75

بررسي موارد جديد بستري لوسمي لنفوبلاستيك حاد اطفال در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه طي سالهاي 76-75

بررسي پاسخ درماني به پالس دگزامتازون در كودكان ITP مزمن مقاوم

مطالعه 76 مورد ميلوم متعدد با ضايعات وسيع استخواني از سال 1353 تا سال 1377 در بيمارستان قئم (عج) دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بررسي نتايج  شيمي درماني AML مقاوم و عود كرده در بيمارستان شهدي قاضي طباطبايي از سال 1378-1374

هموفيلي : مروري بر گذشته و حال

معرفي دو بيمار با لوسمي حاد ميلوئيدي و پلاسما سل لوسمي در يك خانواده

تعيين اثربخشي 5 ئيدروكسي در بيماران تالاسمي اينترمديا

درمان لنفوم هاي عود كرده با رژيم (Update) MINE

لنفوم بيضه

لنفوم دستگاه عصبي مركزي (CNS)

بررسي فراواني كم خوني فقر آهن و بتا تالاسمي مينور و مقايسه اندكسهاي گلبولي آنها در مزدوجين مراجعه كننده به درمانگاه گلابچي شهرستان كاشان از تاريخ 1/10/75 تا 1/10/76

بررسي شيوع تالاسمي مينور در بستگان درجه 1 و 2 بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در شهرستان كاشان سال 1377

اختلالات ارثي فونكسيون پلاكتي

پر انعقادي ارثي

معرفي لوسمي لنفوسيتيك حاد LGL و گزارش يك مورد

آنكسين كليد معماي خونريزي در لوسمي پروميلوسيتيك حاد

لنفوم دستگاه گوارش

درمان لنفوم معده

اثرات كلاسوژنيك ماده حاجب اوروگرافين 76% ( سديم مگالمين دياتريزوئيت ) بر سلولهاي خونساز مغز استخوان موش Balb/c

بررسي پروتكل هاي شيميوتراپي استئوساركوم نزد بيماران درمان شده از سال 1372 لغيايت 77 در بيمارستان اميد

كنترل كيفي در خوشناسي

بررسي 28 مورد ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك پورپورا و عوامل پيش آگهي

بررسي اپيدميولوژي آنمي آپلاستيك و رابطه آن با عوامل ايمونولوژيك در 94 بيماردر بيمارستان شريعتي تهران

گزارش هفت مورد لنفوم اوليه ORBIT نتايج درمان توام كيمورادياسيون

بررسي آلو آنتي باديهاي ضد ياخته هاي سرخ در مبتلايان به تالاسمي دريافت كننده خون

اثر تجويز آلومينيوم خوراكي بر هموگلوبين ، هماتوكريت و گلبولهاي قرمزدر موش صحرايي نر

بررسي شيوع هپاتيت C در بين بيماران مبتلا به هموفيلي و تالاسمي ماژور در استان مركزي با كمك روش PCR

انتقال ژن به مغز استخوان توسط رتروويروسها

بررسي مقايسه اي حساسيت و ويژگي تومور ماركرهاي CA125, CA15-31,CASA,MSA به تنهايي و با هم در تشخيص تومورهاي پستان و تخمدان

درمان عفونت نزد بيماران نوتروپنيك

بررسي ارزش پيش آگهي بتا دو ميكروگلوبولين در لوسمي لنفوبلاستيك حاد كودكان

الكتروفورز جهت بررسي حضور هموگلوبينوپاتي و بتا تالاسمي در مبتلايان به كمخوني

بررسي وضعيت آهن و كم خوني ناشي از آن در زنان روستائي ايلام

كاربرد روش باندينگ فلوئورسانس (QEQ ) و هيپرداسيون در جاي فلوئورسانس (FISH ) در پيگيري Chimerism  بيماران پيوندي مغز استخوان

تاثير درمانهاي Adjuvant در سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان جرجاني

مقاومت چند دارويي (MDR ) و روشهاي مقابله با آن

تشخيص MRD در بدخيمي هاي لنفوئيدي

كانسر مري در ايران

مشكلات تشخيص لنفوم هوچكين

آسيت بدخيم

English Articles