آسيت بدخيم

 

نويسنده : دكتر همايون واحدي ، دانشگاه علوم پزشكي ارتش

 

كانسر علت شايع آسيت مي باشد و كساني كه دچار آسيت به علت بدخيمي مي شوند طول عمر كوتاهي از شروع ايجاد آسيت دارند ، جدول زير نشان دهنده علل مختلف آسيت در 576 بيمار مبتلا به آسيت مي باشد .

علت آسيت در 576 بيمار

 

درصد

تعداد بيماران

علت

4/81%

469

بيماريهاي پارانشيمال كبدي  (سيروز )

10%

57

بدخيمي ها

3%

17

نارسايي قلب

7/1%

10

توبركولوز (TB )

1%

6

بيماريهاي مربوط به كليه

9/0%

5

پانكراتيت

7/0%

4

نارسايي برق آساي كبدي

5/0%

3

علل صفراوي

3/0%

2

لنفاتيك

3/0%

2

عفونت كلاميديايي

 

تاخير در تشخيص ممكن است موجب مرگ بيمار در سير بيماري گردد آسيت بدخيم در بيماران مبتلا به تومور تخمدان يا لنفوم به وسيله راههاي درماني مخصوص مثلا در موارد آسيت به علت تومور تخمدان Deloulking جراحي و شيمي درماني و در لنفوم به وسيله شيمي درماني جواب نسبتا خوبي به ساير علل آسيت بدخيم مي دهد .

مكانيسن تشكيل آسيت بستگي به عمل تومور دارد كارسينوماتوز مي تواند بوسيله ايجاد اكسداسيون پروتئين از سلولهاي تومرورال پرتوان و وارد شدن مايعات خارج سلولي بداخل صفاق باعث ايجاد آسيب شود .

علامات كمي در مورد تشكيل آسيت در متاستاز كبدي وجود دارد . در آسيت سيروز به علت بدخيمي معمولا ناشي از گرفتاري غدد لنفاوي در مسير تومور و يا پارگي لنفاتيك هاي حاوي لنف مي باشد .

زير گروههاي آسيت بدخيم

 

شيوع

زير گروه

3/53%

كارسينوماتوز صفاق به تنهايي

3/13%

متاستاز فراوان كبدي به تنهايي

3/13%

كارسينوماتوز صفاق بعلاوه متاستاز

3/13%

هپاتوما همراه فشار خون

6/7 %

آسيت شيلوز بدخيم

 

 

تشخيص بوسيله آناليز مايع آسيت از راههاي مختلف كه بهترين آنرگراديان آلبومين مي باشد . (SAAG