كانسر مري در ايران

 

نويسندگان : اردشير قوام زاده سيد اسدالله موسوي محمد جهاني مسعود ايرواني منصور رستگار پناه ( مركز تحقيقات هماتولوژي ، انكولوژي و پيوند مغز استخوان ) .

 

كانسر مري يكي از ده سرطان شايع در دنيا مي باشد . ايران يك منطقه شناخته شده با شيوع بالاي اين سرطان است . بيشتر بيماران از مناطق شمالي و شمال شرقي كشور هستند . در يك مطالعه در انستيتوكانسر ايران 9% از كل سرطانها در ايران و و27% از سرطانهاي دستگاه گوارش ، كانسر مري بوده است . مرد به زن 7/1 به 1 بوده و درگيري قسمت انتهايي مري شايع تر بوده است .

مصرف زياد آرد گندم ، سوخته ترياك ، نوشيدن چاي داغ و مكيدن ناس ( مخلوطي از تنباكو ، آهك ، خاكستر و مواد ديگر ) بعنوان علل كانسر مري در ايران شناخته شده است . ديسفاژي ، كاهش وزن ، بي اشتهايي ، درد شكم و اودينوفاژي نشانه هاي شايع سرطان مري در بيماران ايراني مي باشد . شيوع آدنوكارسينوماي مري در ايران كمتر از كشورهاي غربي است .

همچون ساير نقاط دنيا ، جراحي روش متداول درماني در ايران است . و قبل از عمل جراحي براي Clinical Staging ، سي تي اسكن توراكس و شكم انجام مي شود . راديوتراپي معمولا بعد از جراحي انجام مي شود . در بيماراني كه Inoperable مي باشند ، راديوتراپي يا كمو رادياسيون يا شيمي درماني انجام مي شود . رژيم معمول شيمي درماني تركيبي 5-FU+Cisplatin مي باشد .