مقاومت چند دارويي (MDR ) و روشهاي مقابله با آن

 

نويسنده : دكتر منصور رستگار پناه ، عضو هيئت علمي . دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

مقاومت دارويي به داروهاي شيمي درماني از جمله معضلاتي است كه جامعه پزشكي با آن روبرو است . شناخت ما در مورد نحوه ايجاد مقاومت و مكانيسم هاي مطرح شده مي تواندما را در انتخاب روشهاي مطلوبتر در برخورد با اين مشكل ياري دهد .

دو نوع مقاومت به داروهاي شيمي درماني وجود دارد . يكي مقاومت طبيعي و يكي مقاومت اكتسابي . همچنين سه دسته بندي در زمينه مقاوت به داروهاي شيمي درماني وجود دارد .

1-علل كنتكي سلول و مقاومت

2-علل بيوشيميايي مقاومت

3- علل فارماكولوژي مقاومت

مقاومت به داروهاي شيمي درماني وابسته به خصوصيات دارو ، تومور و خود بيمار است . رابطه مقاومت تومور به يك دارو يا چند دارو يك رابطه معكوس مي باشد . مشكل عمده انكولوژيست ها فارماكوتراپيست ها در درمان سرطان اين است كه يك دارويي انتخاب كنند كه بطور اختصاصي سلولهاي نئوپلاستيك را از بين ببرد بدون اينكه آسيبي به سلولهاي حياتي ميزبان وارد شود و در اين ميان مشكل مقاومت به داروهاي شيمي درماني بر اين مشكل افزوده است . يافتن راه هاي مقابله با MDR از جمله زمينه هاي تحقيقاتي است كه توسط كموتراپيست ها در دست انجام است . در اين مقاله به بررسي راه هاي مقابله با اين مسئله مي پردازيم .