تاثير درمانهاي Adjuvant در سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده

به بيمارستان جرجاني

 

نويسنده : دكتر حميد رضا ميرزائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مركز پزشكي شهداء تجريش( محل انجام تحقيق بخش راديوتراپي انكولوژي بيمارستان جرجاني )

 

در اين مطالعه 88 بيمار مبتلا به سرطان پستان كه در مرحله بندي T1-T2-T3-NO-N1 ( سرطان پستان قابل عمل ) قرار داشته اند پس از عمل جراحي تحت درمانهاي كمكي شيمي درماني تاموكسيفن ، راديوتراپي قرار گرفته اند و طي 3-2 سال پيگيري شده اند و نتايج عود و طول عمر بيماران ثبت گرديده است . كلا 23% بيماران عود داشته اند كه 5/12% نيز فوت كرده اند .

بيمارانبا غدد لنفاوي درگير 32% عود بيشتري از بيماران بدون درگيري غدد لنفاوي داشته اند . بيماران با تومور T2 17% عود بيشتر از T1 داشته اند اما بيماران با T3 9% عود كمتري از T2 يافته اند . در اين بررسي وضعيت يائسگي (Post,pre ) تاثيري در ميزان عود نداشته است . بيماران با گيرنده استروژن مثبت عود كمتري داشته اند ( 10 % در برابر 25% ) .

نهايت آنكه بيماران با غدد لنفاوي مثبت كه راديو تراپي را همراه ديگر درمانهاي كمكي دريافت كرده بودند تنها 10 % عود موضعي داشتند و 90 % كنترل موضعي داشته ايم .