كاربرد روش باندينگ فلوئورسانس (QEQ ) و هيپرداسيون در جاي فلوئورسانس (FISH ) در پيگيري Chimerism بيماران پيوندي مغز استخوان

 

نويسندگان : دكتر پروين مهدي پور ( گروه ژنتيك انساني دانشكده بهداشت و انسيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه شهيد بهشتي ) دكتر اردشير قوام زاده دكتر محمد جهاني دكتر علي خدابنده دكتر عيسي بايبوردي دكتر بابك بهار ماندانا محي الدين ( بخش خون انكولوژي و پيوند مغز استخوان بيمارستان شريعتي )

چكيده :

نمونه مغز استخوان 20 بيمار كه تحت پيوند مغز استخوان (BMT ) قرار گرفته بودند بررسي سيتوژنتيك قرار گرفتند . دهنده هاي مغز استخوان جنسيت مخالف گيرنده داشتند و لذا روشهاي باندينگ شامل فلوئورسانس كلاسيك (QEQ) و FISH به عنوان يك روش سيتوزنيك ملكولي 5/1-1 سال بعد از پيوند مغز استخوان به كار گرفته شد . در اين كاربرد كروموزمهاي Y و X يا استفاده از ماده Quinacrine در (QEQ) و پروب Xcen و y در روش (FISH) رديابي كروموزم هاي جنسي پي گيري شدند .

فراواني كيمرسيم سلولهاي 20 بيمار در جدول زير ارائه مي گردد .

گسترش 20 بيمار و فراواني حضور سلولهاي دهنده با روشهاي (QEQ) و (FISH )

 

 

حضور سلولهاي دهنده (% )

تعداد

جنس

نوع بيماري

با روش QEQ

با روش FISH

7

مونث

تالاسمي ماژور

(71% ) 7/5

(14%) 7/1

3

مذكر

تالاسمي ماژور

(67%) 3/2

(33%) 3/1

6

مونث

CML

(50%)6/3

(17%) 6/1

4

مذكر

CML

(50%)4/3

(25%) 4/1

 

نتايج فوق ارائهگر پي گيري تكميلي با روشهاي كلاسيك و پيشرفته ملكولي در رديابي دقيق تر كيمرسيم در بين بيماران مورد بررسي است .