الكتروفورز جهت بررسي حضور هموگلوبينوپاتي و بتا تالاسمي در مبتلايان به كمخوني

 

نويسندگان : دكتر سعيد عابديان مريم قاسمي ( محل تحقيق : مركز آموزشي / درماني آزمايشگاه رفرانس استان مازندران .

خلاصه :

طي تحقيقي كه به مدت 5/3 سال به منظور تعيين موارد كم خوني انجام گرفت از ميان ......مورد مطالعه درصد قابل توجهي از افراد ، ناقل ژن بتا تالاسمي ، برخي مبتلا به تالاسمي ماژور و اينترمديا و نيز بيست نفر داراي بيماري هموگلوبين H و تعدادي از افراد داراي آنمي سلول داسي شكل بودند .

روش :

روش مطالعه مبتني بر انجام آزمايش CBC و الكتروفورز همراه با اندازه گيري هموگلوبين A2 به روش كروماتوگرافي تعويض يوني ، HbF بروش مقاومت به قليا و ديدن اجسام H ، انجام تست حلاليت و سيكلينگ و همچنين بررسي لام خون محيطي جهت تائيد موارد مشاهده شده بود .

بحث :

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه افراد مبتلا به آنمي سلول داسي عمدتا از الگوي علمي ويژه اي برخوردار مي باشند بطوريكه در حالت Sickel Trait داراي Mcv بالاتر از 80 و HbA2 كمتر از 5/3% و مقدار HbS 40% -30% مي باشند و افراد مبتلا به Sickel Thal داراي Mcv كمتر از 70 ، HbA2 بيشتر از 5/3% و HbS 80% -50% بودند . در اين تحقيق تعدادي از افراد مبتلا به بيماري H علاوه بر باندي غير طبيعي در جايگاه HbBart بوده و نيز يك نفر از افراد مورد مطالعه داراي باندي در ناحيه (Constant Sprign ) بودند و به علاوه يكي از افراد مورد بررسي داراي باندي حدود 40% در جايگاه HbA2 بوده است كه مي تواند دال بر حضور هموگلوبينوپاتي E.C و يا Oarab در فرد مورد بررسي باشد .