بررسي ارزش پيش آگهي بتا دو ميكروگلوبولين

در لوسمي لنفوبلاستيك حاد كودكان

 

 

نويسندگان : عليرضا فارسي نژاد دكتر علي اكبر پور فتح الله

 

B2m بخشي از ساختمان HLA كلاس I در سطح غشاء سلولهاي بدن مي باشد كه بطور طبيعي از سطح سلولها جدا شده و در پلاسما قابل رديابي است مقدار پلاسمائي اين پروتئين در اختلالات لنفوپروليفراتيو بزرگسالان مانند لوسمي لنفوسيتي مزمن ، ليمفوما و گاموپاتي منوكلونال افزايش مي يابد كه در تعدادي از اين بيماريها از نظر پيش آگهي حائز اهميت است . ما در اين تحقيق B2m را در كودكان مبتلا به ALL در هنگام تشخيص اندازه گيري و ارتباط آن را با فكتورهاي موثر در پيش آگهي نظير جنس ، سن ، مرفولوژي FAB ، فنوتيپ ايمني ، مقدار WBC ، پلاكت و هموگلوبين بررسي نموديم . همچنين پس از گذشت 2 سال ارتباط اين فاكتور با طول عمر بيماران را نيز مورد ارزيابي قرار داديم .

براي دست يابي به تحقيق فوق 50 نفر از كودكان 12-2 سال مبتلا را بدو تشخيص مورد بررسي قرار داديم . در اين مطالعه سطح B2m سرم را با استفاده از روش Elias ، فنوتيپ ايمني با روش فلوسيتومتري و استفاده از ماركرهاي ، CD2 , HLA-DR , CD3 , CD5 , CD7 , CD10 , CD19 , CD20 , CD33 و همچنين ميزان گلبولهاي سفيد ، هماتوكريت و هموگلوبين بيماران تعيين گرديد .

نتايج حاصل عبارتند از :

نسبت جنس مذكر به مونث 1.08:1 از نظر مرفولوژي FAB L1=74% , L2 = 24% , L3 = 2% . از نظر فنوتيپ ايمني AUL = 12% , B = 2% ,T=20% , PreB=66% مقدار WBC در 70 % موارد كمتر از 50000و در 30% موارد بيش از اين مقدار در هر ميكروليتر بود . مقدار هموگلوبين در 72% موارد كمتر از 10 g/di و در 28% موارد بيش از آن بود . پلاكتها در 77% موارد كمتر 100000 در ميكروليتر و در 23% موارد بيش از آن بود . سطح B2m در بيماران 3.25+1.13 mg/L در مقابل 2 + 0.3 mg/L نمونه كنترل بود . در تجزيه و تحليل آماري بر اساس آناليز واريانس ، Rank correlation , t-test دريافتيم سطح B2m در كودكان مبتلا به ALL افزايش مي يابد (P<0.001) . همچنين ارتباط معني داري بين مقدار اين پروتئين و فاكتورهاي موثر در پيش آگهي و طول عمر بيماران وجود ندارد .

در اين تحقيق دريافتيم كه ميزان B2m در كودكان مبتلا ارتباطي با طول عمر آنان نداشته همچنين تغييرات ميزان B2m در سرم افراد مبتلا مستقل از ساير فاكتورهاي موثر در پيش اگهي صورت گرفته و اين پروتئين بعنوان عاملي مستقل در ALL كودكان مطرح مي باشد .

كلمات كليدي :

بتا دو ميكروگلوبولين ، لوسمي ، پيش آگهي