بررسي مقايسه اي حساسيت و ويژگي تومور ماركرهاي CA125, CA15-31,CASA,MSA به تنهايي و با هم در تشخيص تومورهاي پستان و تخمدان

 

نويسنده : دكتر افسانه بردبار .

چكيده :

تومور ماركرهاي CA125, CA15-31,CASA,MSA در 122 بيمار مبتلا به تومور پستان يا تخمدان مورد بررسي قرار گرفتند . حساسيت و ويژگي تومور ماركرهاي MSA, CA15-31 به تنهايي و با هم در 62 بيمار مبتلا به تومور پستان كه در دو گروه جداگانه ( 32 بيمار مبتلا به سرطان پستان و 30 بيمار مبتلا به تومور خوش خيم پستان ) قرار داشتند ، مورد بررسي قرار گرفت . تمامي بيماران مبتلا به تومور خوش خيم پستان سطح CA15-31 طبيعي داشتند حال آنكه ، در 10 درصد آنها MSA غير طبيعي بود . در بيماران مبتلا به سرطان پستان ، MSA در 72% آنها و CA15-31 در 84% آنها غير طبيعي بود . حساسيت و ويژگي CA15-31 به تنهايي 84% و 100% و در مورد MSA ، 72% و 90% بدست آمد . هنگام استفاده از اين دو تومور ماركر در بيماران مبتلا به سرطان پستان ، همبستگي نسبتا مستقيم (r=0.825) وجود داشت . اختلاف ميانگين مقادير اين دو تومور ماركر در بيماران مبتلا به تومور خوش خيم پستان و بيماران مبتلا به سرطان پستان ، از نظر آماري معني دار بود . (p<0.001 ) محاسبه ميانگين و انحراف معيار MSA و CA15-31 در مراحل مختلف بيماري (Stage ) و انجام آزمون اختلاف ميانگين نشان داد كه اختلاف ميانگين اين ماركرها در مراحل مختلف معني دار مي باشد  . (p<0.05) بين ميانگين اين ماركرها و نوع پاتولوژيك سرطان پستان ارتباط معني داري بدست نيامد . به عبارتي اين تومور ماركرها قادر به تشخيص افتراقي انواع سرطانهاي پستان از يكديگر نمي باشد .

حساسيت و ويژگي تومور ماركرهاي CA125 ، CASA به تنهايي و با هم در 60بيمار مبتلا به توده تخمدان كه در دو گروه جداگانه ( 30 بيمار مبتلا به سرطان تخمدان و 30 بيمار مبتلا به تومور خوش خيم تخمدان ) قرار داشتند ، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت  . در تمامي بيماران با تومور خوش خيم تخمدان سطح CA125 طبيعي بود ولي 10% از اين افراد ، سطح CASA غير طبيعي داشتند . از بيماران متبلا به سرطان تخمدان ، در 87% آنها سطح CA125 و در 77% آنها سطح CASA غير طبيعي بود .

حساسيت و ويژگي CA125 وقتي به تنهايي استفاده گرديد ، 87% و 100% بدست آمد در مورد CASA اين مقادير عبارت بودند از : حساسيت 77% و ويژگي 90% ، اما هنگامي كه از اين تومور ماركرها  با هم استفاده شد حساسيت و ويژگي به 93 % و 100% رسيد .

در بيماران مبتلا به سرطان تخمدان بين دو تومور ماركر CA125 ، CASA يك همبستگي نسبتا مستقيم وجود داشت . (r=0.869) اختلاف ميانگين مقادير اين دو تومور ماركر در بيماران مبتلا به تومور خوش خيم تخمدان و بيماران مبتلا به سرطان تخمدان از نظر آماري معني دار بود . (p<0.001). ولي بيم ميانگين دو ماركر CA125 ، CASA و نوع پاتولوژيك سرطان تخمدان ارتباط معني داري بدست نيامد . بنابراين اين تومور ماركرها در تشخيص انواع سرطان تخمدان از يكديگر ، نمي توانند نقشي داشته باشند .

بررسي تومور ماركرهاي CA125,CASA در بيماران مبتلا به سرطان پستان و مقايسه نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از بيماران مبتلا به سرطان تخمدان ، اختلاف معني داري را از نظر آماري نشان داد . (P<0.01 ) همچنين تومور ماركرهاي CA125, MSA در بيماران مبتلا به سرطان تخمدان مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج نشان داد بين ميانگين اين ماركرها با ميانگين بدست آمده از ماركرهاي فوق در بيماران مبتلا به سرطان پستان از نظر آماري اختلاف معني داري وجود دارد . (P<0.01)