انتقال ژن به مغز استخوان توسط رتروويروسها

 

نويسنده : كامران علي مقدم دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

با توجه به مشكلات ناشي از درمانهاي معمولي در بيماريهاي ارثي و اكتسابي ( مانند هموگلوبينوپاتي ها ، آنمي فانكدني و بدخيمي ها ) و عدم كفايت درمانهاي فوق درمانهاي ريشه اي تر مانند ژن تراپي و ايمونوتراپي هر روز بيش از پيش مطرح شده اند .

در حال حاضر مطالعات زيادي بر روي انتقال ژن به Stem cell مغز استخوان در حال اجرا است ، اين مطالعات را مي توان به چند دسته عمده تقسيم كرد .

1-پيدا كردن روشهاي بهبود انتقال ژن به مغز استخوان .

2-مشخص كردن ساختمان ژنهاي معيوب و نوع سالم آنها و ساختن اين ژنها

3-انتقال ماركر ژنها به گروههاي خاصي از سلولهاي خوني جهت مطالعات بيولوژي سلولي در حال حاضر جهت انتقال ژن از يكسري Vector استفاده مي شود كه خود به دو دسته عمده قابل تقسيم اند :

الف : وكتورهاي بيولوژيك و ويروسها

ب : روشهاي فيزيكال شيميايي .

بيشترين مطالعات در حال حاضر توسط ويروسها و بخصوص رتروويروسها (Retroviruses ) در حال اجرا است .

به علت عدم كفايت انتقال ژن توسط رتروويروسهاي ساده تر مثل وانكورتروويروسها Momlv اميد بيشتري به انتقال ژن توسط HIV مي رود .

در اين بحث سعي مي شود مشكلات بر سر راه انتقال ژن به مغز استخوان و پيشرفتهاي جديد آن بر اساس Second gene thrapy congress سال 1999 مورد بحث قرارگيرد .