اثر تجويز آلومينيوم خوراكي بر هموگلوبين ، هماتوكريت و گلبولهاي قرمز

در موش صحرايي نر

 

نويسندگان : دكتر محمد رضا شهركي ، دكتر صالح زاهدي اصل ، دكتر عليرضا سركاكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، گروه فيزيولوژي

 

آلومينيوم يكي از فراوانترين عناصر پوسته زمين است ، كه از طريق آب آشاميدني ، مصارف صنعتي ، مواد غذايي و مصرف آنتي اسيدها وارد بدن مي شوند . مسموميت با آن ايجاد اختلالات وسيع در بدن مي كند و با توجه به اينكه جابجايي آن در خون از طريق ترانسفرين نيز مي باشد ، در اني پژوهش اثر آلومينيوم روي هموگلوبين و هماتوكريت و تعداد گلوبولهاي قرمز در موش صحرايي انجام گرفته است . بررسي در چهار گروه 13 تايي صورت گرفته است كه علاوه بر گروه كمترل سه گروه از حيوانات در جيره غذايي خود مقدار 625/0 ، 25/1 و 5/2 ميلي گرم آلومينيوم در گرم غذا به مدت 60 روز دريافت كرده اند . اندازه گيري هموگلوبين ، هماتوكريت ، و گلبولهاي قرمز با روشهاي متداول آزمايشگاهي انجام شد . نتايج نشان مي دهد كه ميزان هموگلوبين ، درصد هماتوكريت ، تعداد گلبولهاي قرمز و وزن حيوانات در گروههاي آزمايشي كه مقادير 25/1 و 5/2 ميلي گرم آلومينيوم در گرم غذا گرفته اند در مقايسه با گروه كنترل كاهش معني داري داشته است . نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه غلظت بالاي آلومينيوم در غذاي موشهاي صحرايي نر با كاهش معني دار ميزان هموگلوبين و درصد هماتوكريت ايجاد آنمي نموده و موجب كاهش تعداد گلبولهاي قرمز و وزن در اين حيوانات گرديد .