بررسي آلو آنتي باديهاي ضد ياخته هاي سرخ در مبتلايان به تالاسمي دريافت كننده خون

 

نويسندگان : امير سيد علي مهبد دكتراي علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران دكتر جواد عظيمي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دكتر يوسف پور خوشبخت و دكتر فرزانه جدلي اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي .

چكيده :

به منظور تعيين و شناسايي موارد آلوآنتي باديهاي گلبول قرمز ، نمونه 300 خون بيمار مبتلا به بتا تالاسمي ، با سابقه دريافت خون مكرر ( 60 % مذكر و 40% مونث ) و با ميانگين سني 7/8+6/19 سال مورد ارزيابي قرار گرفت . از اين تعداد 6/87% مبتلا به بتا تالاسمي ماژور و 4/12% مبتلابه نوع اينترمديت بودند . نخستين تزريق خون در 74% از بيماران قبل از 5 سالگي و در بقيه آنها بعد از اين سن بود . خون هاي دريافتي همگي بيماران از نظر سيستم ABO و (D) Rho سازگار بودند .

در 33 نفر از بيماران موفق به جداسازي آنتي بادي شديم كه در 31 نفر از نوع Allo و در 2 نفر از نوع Auto antibody بود .

از 31 نفر بيمار داراي آلوآنتي بادي 19 نفر داراي يك و بقيه داراي بيش از يك آنتي بادي بودند . از مجموع 45 آلو آنتي بادي يافت شده در 31 بيمار ، 31 آلو آنتي بادي بر عليه سيستم Rh ، 8 آلو آنتي بادي بر عليه سيستم Kell ، 3 آلو آنتي بادي بر عليه سيستم Kidd و 3 آلو آنتي بادي بر عليه آنتي ژنهاي سيستم گروه خوني MNSSU بودند .