گزارش هفت مورد لنفوم اوليه ORBIT نتايج درمان توام كيمورادياسيون

 

نويسندگان : دكتر مهرداد سليمي دكتر محمد ابريشمي ، تهران بيمارستان مهر ، بخش افتالمولوژي بيمارستان لبافي نژاد .

 

لنفومهاي اوليه چشم ابتدائا در بخشهاي چشم پزشكي كشور تشخيص داده شد ، و معمولا پس از عمل به بخشهاي راديوتراپي ارجاع مي شوند .

بهمين دليل ، همكاران كيموتراپيست معمولا در جريان Planning درماني و لزوم احتمالي كيموتراپي توام با راديوتراپي قرار نمي گيرند .

از آنجائيكه لنفومهاي اوليه اربيت اعم از اربيت استخواني يا نسج نرم پري اربيتال در بسياري از موارد High-Grade بوده و 40 درصد آنها در زمان تشخيص از مرزهاي چشم بيرون رفته اند ، لازمست انديكاسيون هاي كيموتراپي در آنها تعريف شده و استاندارد شده و استاندارد باشند .

در مقابل اين گروه ، لنفوم هاي اوليه ملتحمه قرار دارند كه غالبا Low-Grade بوده و در صورتي كه لكاليزه باشند ، راديوتراپي به تنهايي كافي خواهد بود .

ضمنا در بسياري از موارد يك انفيلتراسيون لنفوسيتي پولي كلونال B در رنگ آميزي H & E از لنفوم بدخيم (مونوكلنال ) بدون كمك رنگ آميزيهاي اختصاصي Immunostaining و اثبات Light chain restriction مقدور نمي باشد .

بهترين نتايج درماني زماني بدست مي آيد كه يك تيم هماهنگ نكولوژي مركب از چشم پزشك . راديولوژيست و كيموتراپيست مراقبت از اين بيماران را به عهده بگيرند و اين دقيقا همان چيزي است كه وجود ندارد .