بررسي اپيدميولوژي آنمي آپلاستيك و رابطه آن با عوامل ايمونولوژيك در 94 بيمار

در بيمارستان شريعتي تهران

 

نويسندگان : دكتر زهرا مذهب فوق تخصص هماتولوژي آنكولوژي ، دانشگاه مشهد . بيمارستان امام رضا (ع) ، بخش خون دكتر اردشير قوام زاده ، فوق تخصص هماتولوژي و آنكولوژي ، دانشگاه تهران ، بيمارستان شريعتي

 

در يك مطالعه آينده نگر و گذشته نر توصيفي بر روي 94 بيمار مبتلا به آنمي آپلاستيك ، اپيدميولوژي و اتيولوژي بيماري و رابطه آنها با يكديگر از سال 1373 تا سال 1375 در بيمارستان شريعتي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت ، 76 مورد از بيماران مرد و 18 مورد زن بودند . حدود نصف بيماران در سنين بين 20 تا 40 سال و فقط 12 بيمار سن بيشتر از 40 سال داشته اند كه بر خلاف آمار داده شده در مراجع غربي است . اتيولوژي بيماري آنمي آپلاستيك در 63% مشخص گرديده است كه شامل تماس با مواد توكسيك ، سابقه مثبت مصرف داروهاي در مضان اتهام ، عفونت ويرال و غيره مي باشد . در 37% بيماران هيچگونه سابقه مثبت مشاهده نشده است ، برخلاف گزارشات مراجع غربي كه در 50% موارد اتيولوژي قابل تشخيص است . دارو تماس با موارد شيميايي شايعترين اتيولوژي در بيماران ما بوده است . ارتباط بين بيماري و شغل بيمار در 40% موارد وجود داشته كه 30% بيماران به حرفه كشاورزي اشتغال داشته اند . عفونت ويرال در 6 مورد كه شامل هپاتيتهاي ويرال و عفونت EBV است مشاهده گرديد .

نتيجه :

اختلاف بين اتيولوژي و اپيدميولوژي آنمي آپلاستيك در بيماران ايراني در مقايسه با مراجع غربي بطور واضح مشاهده مي شود كه مي تواند يادآور اهميت پيشگيري از بروز بيماري با اقدامات و توصيه هاي بهداشتي مناسب باشد .