كنترل كيفي در خوشناسي

 

نويسنده : دكتر عبدالعلي شمس برهان

چكيده :

كنترل كيفي در هماتولوژي از اهميت فراواني برخوردار است و اجراي آن در روشهاي دستي ساده تر است اما كنترل و تنظيم دستگاههاي شمارنده سلولي ( سل كنتر ) كه امروزه به تعداد زيادي در آزمايشگاههاي تشخيص طبي كاربرد دارد مشكل تر بوده و تقريبا بدست فراموشي سپرده شده است .

تنها به علت اينكه اين دستگاهها گران قيمت و اطلاعات چاپ شده و زيباي بدست مي دهند همه تصور مي كنند كه اطلاعات بدست آمده از آنها نيز دقيق و درست مي باشد در صورتيكه اگر اين دستگاهها كاليبره و تنظيم نباشد اطلاعات غلطي چاپ مي كنند كه نه تنها كمكي به بيمار ننموده بلكه باعث خطاهاي تشخيصي شده و مشكلات زيادي ايجاد مي نمايند . علاوه بر كاليبره كردن مرتب اين دستگاهها كه روش هاي آن ذكر خواهد شد با مشاهده گسترش خون محيطي بايد اطلاعات اين دستگاهها را كنترل نمود پس بررسي ميكروسكوپي خون محيطي حتي در مواردي كه دستگاههاي شمارنده سلولي نوع آنها را مشخص مي نمايند ( تعيين انواع گلبولهاي سفيد و درصد آنها ) كاملا لازم و ضروري مي باشد .

لغات كليدي :

دستگاههاي شمارنده سلولي كاليبره كردن انديسهاي خوني كنترل كيفي