بررسي پروتكل هاي شيميوتراپي استئوساركوم نزد بيماران درمان شده از سال 1372 لغيايت 77 در بيمارستان اميد

 

نويسندگان : دكتر قوام نصيري دكتر رهام سالك بيمارستان اميد ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

شيوه بررسي :

بصورت Retrospective از بيماراني كه در سالهاي 1377-1372 با تشخيص فوق براي درمان چه به صورت Neoadjuvant و چه Adjuvant و يا در مرحله Palliation معرفي شده اند .

تعداد بيماران در بررسي اوليه 49 مورد در محدوده سني 48-7 سال ، 23 نفر زن و 26 نفر مرد با پروتكل شيمي درماني عموما بر اساس High dose MTX و Levcoverin Rescue بوده ( پروتكل T10 )

نتايج :

در اصل مقاله كامل ارائه گرديد .