درمان لنفوم معده

 

نويسندگان : دكتر صنمبر صديقي -  دكتر داود مناديزاده

 

لنفوم توام با نسج لنفاوي معده (MALT ) تقريبا هميشه همراه هليكوباكتر H.Pylori مي باشد . وقتي اين عارضه محدود و منحصر به معده باشد ريشه كن نمودن اين عفونت ممكن است بهبودي طولاني را سبب گردد .

لنفوم با درجه تهاجمي كم (MALT ) معده بايد به ترتيب زير درمان گردد .

1- مرحله بندي استاندارد لنفوم : اگر تشخيص با گاستروسكوپي داده شد مي بايست نمونه هاي متعدد از نسج عمقي معده گرفته شده جهت آزمايش نسجي و رنگاميزي اختصاصي H.Pylori به بخش پاتولوژي فرستاده شود .

2- مرحله JAE : بايد يا Clarithromycin 500mg bid + Qmeprasole 20 mg bid توام با Metronidazole  500 mg bid  و يا amoxicillin 1000 mg bid به مدت يك هفته درمان گردد .

3- مرحله IIAE يا بالاتر مي بايست همانند لنفوم با سير كند پيشرفته توام با آنتي بيوتيكها فوق معالجه گردد .

4- بعد از درمان با آنتي بيوتيكها بيمار مي بايست هر 6 ماه يك بار تا 2 سال و سپس هر سال يك بار تا 3 سال گاستروسكوپي شده بيوپسي براي آزمايش نسجي و رنگ آميزي جهت H.Pylori گرفته شود .

اگر H.Pylori هنوز موجود باشد دوباره يك بار درمان اين عفونت اجرا گردد . اگر وجود لنفوم محرز گردد بيمار بايد با راديوتراپي بالاي شكم و يا با  Chlorambuc  II خوراكي معالجه شود .