لنفوم دستگاه گوارش

 

نويسندگان : دكتر صنمبر صديقي دكتر داود مناديزاده

 

دستگاه گوارش به طور شايع گرفتار بيماري لنفوم مي شود . اين گرفتاري اكثرا در معده ، كمتر در روده كوچك بندرت در كلون و مري اتفاق مي افتد .

همانند ساير ارگانها درمان اين بيماران بستگي به انواع هيستولوژيك ، مرحله بيماري و سن بيمار دارد برخلاف نظريه قبلي رزكسيون لنفوم دستگاه گوارش ديگر توصيه نمي شود مگر اينكه جهت تشخيص قطعي و يا خونريزي شديد و يا پروفوراسيون اجباري باشد .

توجه به مطالب اختصاصي زير لازم است

1-تمام بيماراني كه مبتلا به لنفوم دستگاه گوارش مي باشند مي بايست دقيقا از نظر گوش و حلق و بيني بررسي گردند چونكه 20 درصد اين بيماران گرفتاري در ENT دارند .

2- همبستگي و رابطه بسيار شديدي هليكوباكتر پيلوري با ابتلاء به لنفوم دستگاه گوارش MALT وجود دارد . اين مسئله و شيوع اين عفونت ايجاب مي كند كه كليه بيماراني كه گرفتار لنفوم اين ناحيه مي باشند يك دوره آنتي بيوتيك كافي جهت از بين بردن كامل هليكوباكتريا در شروع و يا بعد از اتمام شيمي درماني و راديوتراپي دريافت نمايند .

درمان استاندارد لنفوم دستگاه گوارش به شرح زير خلاصه مي شود .

 

نوع لنفوم

لنفوم محدود

لنفوم پيشرفته

لنفوم با سير كند غير از MALT

راديوتراپي منطقه گرفتار

شيمي درماني مناسب براي سن بيمار

لنفوم با سير سريع و تهاجمي

ACOP+6 + راديوتراپي منطقه گرفتار

شيمي درماني مناسب براي سن بيمار

 

MALT : Mucosa associated lymphoid tissue

ENT : Ear . Nose . Throat

ACOP : Adrjablastin . Gyclophosphamide . Oncovine . Prednisoione