بررسي فراواني كم خوني فقر آهن و بتا تالاسمي مينور و مقايسه اندكسهاي گلبولي آنها در مزدوجين مراجعه كننده به درمانگاه گلابچي شهرستان كاشان

از تاريخ 1/10/75 تا 1/10/76

 

نويسندگان : دكتر حسن افضلي دكتر سيد فخرالدين صدر غلامعباس موسوي هاجر آئين چي ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كاشان .

خلاصه :

سابقه و هدف :

كم خوني فقر آهن و بتا تالاسمي مينور از علل شايع كم خوني ميكروسيتيك هيپوكروم است با توجه به شيوع زياد كم خوني فقر آهن بويژه در كشورهاي در حال توسعه و با توجه به عوارض متعدد آن و اهميت تشخيص و افتراق آن از بتا تالاسمي مينور بر آن شديم تا در اين تحقيق به تعيين فراواني كم خوني فقر آهن و بتا تالاسمي مينور و مقايسه اندكسهاي گلبولي آنها در مزدوجين مراجعه كننده به درمانگاه گلابچي كاشان بپردازيم .

مواد و روشها :

اين بررسي از نوع توصيفي تحليلي آينده نگر مي باشد . كيله مزدوجين مراجعه كننده به درمانگاه بصورت سرشماري جهت مطالعه انتخاب شدند . با توجه به كاهش هموگلوبين و MCV افراد كم خون شناسايي شده و سپس با استفاده از آزمايشات در صدد اشباع ترانسفرين ، فريتين سرم و هموگلوبين الكتروفورز افراد مبتلا به كم خوني و بتا تالاسمي مينور شناسايي شدند .

يافته ها :

ميزان فراواني كم خوني فقر آهن بين 3066 نفر مراجعه كننده 79/10 در صد بود و ميزان فراواني بتا تالاسمي مينور 32/3 درصد به دست آمد . زنان 3 برابر بيشتر از مردان مبتلا به كم خوني فقر آهن بودند (11/16 درصد در مقابل 47/5 درصد ) از اندكسهاي گلوبولي ، ميزان MCV شمارش گلبول قرمز و مقدار هموگلوبين با نوع كم خوني رابطه معني داري وجود داشت (P<0.05) بدين ترتيب كه اكثر افراد كم خوني فقر آهن MCV بالاتر از 70 و شمارش گلبولي طبيعي داشتند در حالي كه در اكثريت افراد بتا تالاسمي مينور MCV كمتر از 70 و شمارش گلبولي بالاتر از حد طبيعي بود .

نتيجه گيري :

كم خوني فقر آهن بوپژه در خانمها هنوز شايع مي باشد كه مي تواند بعلت خونريزي ماهيانه و افزايش نياز به آهن باشد كه لازم است توجه بيشتري به آن شود . در مواردي كه امكان آزمايشات فريتين و درصد اشباع ترانسفرين سرم وجود ندارد مي توان از مجموع اندكسهاي گلوبولي ( شمارش گلبول قرمز ، ميزان هموگلوبين و اندازه MCV ) جهت تشخيص افتراقي اين دو بيمار سود برد .

واژه هاي كليدي :

كم خوني فقر آهن بتا تالاسمي مينور اندكسهاي گلبولي