لنفوم دستگاه عصبي مركزي (CNS)

 

نويسندگان : دكتر تبسم فاخري دكتر داود مناديزاده

 

1-     لنفوم اوليه دستگاه اعصاب مركزي CNS :

تشخيص لنفوم اوليه CNS مي بايست بر پايه پيوستي نسجي استوار گردد . اگر وضعيت و محل ضايعه مانع از بيوپسي باشد بهتر است مشاوره گروهي صورت گيرد .

تمام بيماران مبتلا به لنفوم اوليه CNS مي بايست مورد آزمايش HIV و سينولوژي مايع نخاع و بررسي دقيق چشم قرار گيرند . بيوپسي مغز استخوان و سيتي اسكن شكم و لگن لزومي ندارد .

اگر آزمايش سيتولوژي مايع نخاع در حين مصرف استروئيد صورت ميگيرد مي بايست اين آزمايش يكماه بعد از قطع استروئيد تجديد شود . درمان لنفوم اوليه CNS عبارتست از رادوتراپي تمام مغز توام با منطقه ورود عصب با صره به چشم يعني يك سوم خلفي كاسه چشم .

تزريق داخل نخاعي شيمي درماني بطريق زير بايد در موارديكه سيتولوژي مايع نخاع مثبت است صورت گيرد .

2- لنفوم لپتومننژ :

موقعي است كه گرفتاري CNS در اثر بخش لنفوم اوليه مغز و يا لنفوم سيستميك از جاي ديگر سرايت كرده باشد . تشخيص اين عارضه بر پايه سيتولوژي مثبت نخاع و آنوماليهاي تيپيك اعصاب محيطي و مغزي استوار مي شود . اين بيماران شيمي درماني داخل بطني را بتوسط Ommaya reservoir لازم خواهند داشت و تا ماداميكه اين وسيله داخل بطن گذاشته نشده دارها را مي توان بتوسط پونكسيون لمبر تجويز نمود .

نحوه تجويز :

متوتروكسات بدون پرزرواتيو 12 mg در 5-6 محلول نمكي استريل به تناوبها Cylarabin 50 mg در محلول مشابه هفته اي 2 بار ( از هر كدام يك بار در هفته ) تا زماني كه مايع نخاع از نظر سيتولوژي سلول لنفومي پاك و منفي گردد . سپس هفته اي يك بار تا 6 doses

3- درمان پيشگيري CNS :

بمارانيكه مبتلا به لنفوم اگرسيو مغز استخوان ، سينوسهاي ، دوربيني و يا لنفوم درجه 3 و 4 بيضه و يا گرفتار لنفوم اپي دورال مي باشند بايد ، Methotrexate Cytarabin بطريق و مقدار فوق 2 بار در هفته جمعا 6 بار ( 3 دوز از هر كدام در عرض 3 هفته ) بعد از اتمام درمان و بهبودي كامل معالجه شوند .