لنفوم بيضه

 

نويسنده : دكتر آرداش آوانسيان دكتر داود مناديزاده ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

لنفوم بيضه تقريبا هميشه از نظر نسجي تهاجمي (Aggressive ) و غالبا از نوع B.cell مي باشد . بعكس ساير بيمارانيكه دچار لنفوم با سلول درشت موضعي هستند لنفوم بيضه در مراحل I.AE, IIAE فقط در 50 درصد موارد با شيمي درماني مختصر و كوتاه و راديوتراپي موضعي درمان قطعي پيدا مي كنند بنابراني كليه بيماراني كه دچار لنفوم بيضه در هر مرحله اي كه باشد مي باشند لازم است يك دره شيمي درماني كافي و كامل همانند بيمارانيكه لنفوم پيشرفته دارند درمان گردند . مشكل ديگري كه اين بيماران با آن مواجه هستند عود بيماري در بيضه مقابل است . اين مشكل را با راديوتراپي بيضه مقابل يعني سالم بيمار مي توان رفع كرد .

در ضمن بايد دانست كه بيماران مبتلا به مراحل 3 و 4 لنفوم بيضه در معرض خطر گرفتاري سيستم اعصاب مركزي (CNS ) مي باشند لذا كليه اين بيماران را بهتر است بعنوان پيشگيري شيمي داخلي نخاعي نمائيم .

جدول زير خلاصه نحوه درمان اين بيماران را بيان مينمايد .

 

مرحله

درمان

IAE , IBE

شيمي درماني + راديوتراپي اسكردتال

2AE , 2BE

شيمي درماني + راديوتراپي اسكردتال + راديوتراپي عقده هاي لنفاوي گرفتار

3AE , 3BE , 4A , 4B

شيمي درماني + راديوتراپي اسكردتال + شيمي درماني داخل نخاعي

 

شيمي درماني براي بيماران كمتر از 70 سال ACOP-12جهت بيماران بيشتر از 70 سال COPA .