درمان لنفوم هاي عود كرده با رژيم (Update) MINE

 

نويسنده : دكتر حميد عطاريان ، بيمارستان شهيد مدرس دانشگاه شهيد بهشتي

هدف :

با توجه به اينكه امكان پيوند مغز استخوان و درمانهاي پرهزينه جديد (Anti CD 20 ) براي بيماران ما وجود ندارد ما براي بيماران با لنفوم عود كرده رژيم MINE را انتخاب كرديم و در اين مطالعه اثر و توكسيسيته رژيم شيمي درماني MINE در بيمارانيكه قبلابا رژيم هاي آدريامايسين دار درمان شده بودند بررسي شد .

روش :

52 بيمار با NHL در اين مطالعه در طول 5/3 سال با رژيم MINE درمان شده اند . متوسط سن بيارن 42 سال (65-13 Range ) بوده است .

32 بيمار (5/61% ) بيماران لنفوم High grade داشته اند و بقيه از انواع ديگر بوده است . برنامه درماني استفاده شده شامل تجويز دوره اي رژيم زير بوده است .

 

Day 1-3

1.33 gm/m2

Ifosfamide

Day 1-3

1.33 gm/m2

Mesna

Day 1-3

100mg/m2

Etopside

Day 1

12 mg/m2

Novantrone

 

 

سيكل درماني هر 3 هفته تكرار و جمعا شش سيكل تجويز شده است . مايعات كافي بيماران گرفتند .

 

نتيجه :

پاسخ كلي Overrall response 4/65% ( 34 بيمار ) بوده است .

پاسخ كامل (CR ) در 16 بيمار (7/35% ) و پاسخ نسبي در 18 بيمار ( 6/34% ) ديده شد .

بقاء متوسط Median survival 8 ماه بود . 8 بيمار بيشتر از 2 سال زنده بودند .

نوتروپني درجه III در 12 بيمار (23% ) و درجه IV در 2 بيمار مشاهده شد .

نتيجه گيري :

شيمي درماني تركيبي MINE رژيم موثري در لنفوم هاي عود كدره ايران مي باشد و توسط بيماران خيلي خوب تحمل مي شود و در مقايسه با رژيمهاي اگرسيو ديگر مقدار اثر قابل قبول بوده است و با عنايت به اينكه امكان پيوند براي همه بيماران نيست و بقيه درمانها بسيار پرهزينه است اين رژيم مي تواند جايگزين خوب و قابل قبولي باشد .