بررسي نتايج  شيمي درماني AML مقاوم و عود كرده در بيمارستان شهدي قاضي طباطبايي

از سال 1378-1374

 

نويسنده : دكتر عليرضا نيكانفر ، بيمارستان قاضي طباطبايي ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

اساس درمان AML شيمي درماني تركيبي و پيوند مغز استخوان است . حدود 15% بيماران به طور اوليه مقاوم به شيمي درماني بوده و در 70 % بيماران كه به رميسيون مي روند عود ديده مي شود .

اگر AML با شيمي درماني استاندارد اوليه ( حداكثر تا دو دوره ) به رميسيون كامل نرود مقاوم (Refractory) ناميده شده و با داروهاي متفاوت با درمان اوليه بنام شيمي درماني نجاب بخش (Salvage) درمان مي شود و اگر AML با شيمي درماني استاندارد اوليه به رميسيون كامل برود و زودتر از يك سال عود كند بنام عود زودرس (Early relapse ) ناميده شده و مانند AML مقاوم درمان مي شود و اگر بعد از يك سال عود كند با همان رژيم استاندارد اوليه درمان خواهد شد .

هدف از اين مطالعه تعيين ميزان تاثير رژيمهاي شيمي درماني مورد استفاده در موارد مقاوم و عود زودرس از نظر ايجاد رميسيون بود كه شامل دو رژيم درماني زير مي شد :

رژيم A : Ara-C 500 mg/bid  x 7 day + Mitoxantrone 12 mg/m2 x 3 day  

رژيم B : Cyclophosphamide  50 mg/kg x 2d + VP 16 10mg/kg x 3d + Mitoxantrone  12 mg/m2 x  1 d  

كلا 18 بيمار رژيم شيمي درماني نجات بخش گرفته بودند . كه پاسخ درماني در كل ( شامل هر دو رژيم درماني ) بدين صورت بود :

2 مورد (11% ) Compelete remission  ، 10 مورد (5/55% ) Partial  remission  ، 3 مورد (75/16% ) Non remission  3 مورد (75/16% ) بعد از درمان فوت كردند .

13 بيمار رژيم A را دريافت كرده بودند كه از اينها 2 نفر فوت كردند و از 11 بيمار باقيمانده 2 نفر (2/18% ) Compelete remission  ، 7 نفر (6/63% ) Partial  remission و 2 نفر (2/18% ) Non responsive  بودند . 5 بيمار رژيم B را دريافت كرده بودند كه از اينها يك نفر فوت كرد و از 4 بيمار باقيمانده 3 نفر (75% ) به Partial remisson  رفتند و يك نفر (25% ) نيز Non responsive بود . در اين مطالعه پاسخ درماني دركل ( CR+PR) حدود 5/66% بود كه در رژيم AQ نسبت به رژيم B  اين پاسخ بهتر بود .