بررسي موارد جديد بستري لوسمي لنفوبلاستيك حاد اطفال در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 طي سالهاي 76-75

 

نويسندگان : دكتر محمد علي احساني ، دكتر عزيزه ابراهيم پور ، دكتر رضوان عباسي ، بيمارستان رازي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه .

 

ALL شايعترين بدخيمي دوران كودكي است كه 75% لوسمي حاد را شامل مي گردد و امروزه با توسعه كموتراپي تركيبي و نگهدارنده اميد به بهبودي حدود 75-65 درصد مي باشد .

هدف اين مطالعه توصيف بيماران از نظر فاكتورهاي اپيدميولوژيك ، علائم باليني آزمايشگاهي و بررسي نتايج و عوارض درمان در طي يك ماهه اول تشخيص و درمان مي باشد . لازم به ذكر است كه كليه بيماران پس از اصلاح آب و الكتروليت تحت درمان پروتكل UK-ALL-IO قرار گرفته اند ( بجز يك مورد ALL-L3 كه عنوان LMB-83 قرار گرفته است ) .

1-     توزيع جنسي :  در طي مدت درمان بررسي كه از اول سال 75 لغايت 29/1/76 بوده است مجموعا 37 بيمار ALL بستري و تحت درمان قرار گرفته اند كه 23 نفر پسر (63% ) و 13 نفر دختر (37% ) بوده اند و نسبت پسر به دختر 7/1 به 1 است .

2-     توزيع نسبي : يك نفر زير يك سال 28 نفر بين يك تا ده سال 6 تفر بالاي 10 سال است .

3-     علت مراجعه : درد و تورم مفصلي (20 % ) تب به تنهايي 18% توده گردني 17% خونريزي 11% درد شكم 9%  توده شكمي 6%  درد استخواني 3%  تب همراه با ساير علائم 2%

4-     يافته هاي فيزيكي : اسپلنومگالي 66%  تب 57% تندرنس استخواني 57% لنفادنوپاتي 51% هپاتومگالي 51% خونريزي 31% كاهش وزن 23% آرتريت 11% هيپرتروفي لثه 3% فلج اعصاب كرانيال 3%

5-     انواع مورفولوژيك بر اساس طبقه بندي FAB : L3 8% . L2 42% ,L1 1.5%  نسخه درمان استراحت كالم 58 % عدم پسرفت كامل 9 % و مرگ و مير 6%

6-     عوارض ايجاد شده در پنج بيمار پنج عارضه مختلف مشاهده گرديد . ATM به دنبال سندرم ليز تومور ، هيپر گليمسي ، پلي نوروپاتي محيطي ، عوارض CNS و سينوزيت قارچي همانگونه مشاهده نموديد ميزان مرگ و مير 6% در بخش هماتولوژي اطفال طي سالهاي 76-75 با مرگ و مير گزارش شده توسط UK-ALL در انگلستان 4-3 % اختلاف معني داري مشاهده مي شود . كليه واژگان ALL,side effects , indection