بررسي نقش شيمي درماني و پرتودرماني در ايجاد آسيبهاي ژنتيكي و شكستهاي كروموزمي

در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوئيدي حاد (ALL)

 

نويسندگان : محسن طاهري عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دكتر حسين مزداراني عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس دكتر منيا ايزد بار عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران .

 

سلولهاي خونساز يكي از سلولهاي بسيار حساس بدن نسبت به مواد شيميايي و اشعه هستند و استفاده از اين مواد تغييرات زيادي را در مغز استخوان بوجود مي آورد كه از آن جمله تغييرات سيتوژنتيك و انواع ناهنجاريهاي كروموزمي است . يكي از روشهاي اندازه گيري آسيبهاي ژنتيكي و ناهنجاريهاي كروموزمي اندازه گيري فراواني بروز ميكرونوكلئي در سلولهاي خوني مغز استخوان است .

در تحقيق حاضر آسيبهاي ژنتيكي ناشي از روتكلهاي شيمي درماني و پرتو درماني در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوئيدي حاد (ALL) به روش ميكرونوكلئي اسي (Micrinclei Assay ) مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است . در اين تحقيق 40 بيمار مبتلا به ALL موورد بررسي قرار گرفتند كه بيماران با توجه به مرحله درماني به 4 گروه : بيماران قبل از درمان بيماران مرحله Induction بيماران مرحله Consolidation و بيماران مرحله Maintenance تقسيم بندي شدند و 10 نفر نيز به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد كه بيماريهايي به جز لوسمي و بدخيمي داشتند . نتايج بررسي آسيبهاي ژنتيكي به روش ميكرونوكلئي اختلاف معني دار نشان مي دهد كه در مورد بيماراني كه هيچ گونه درماني دريافت نكرده اند نشانگر آسيبهاي ژنتيكي خودبخودي است و در مورد بقيه گروهها بايد گفته شود كه شيمي درماني و پرتو درماني موجب فراواني بروز ميكرونوكلئي در سلولهاي خوني مغز استخوان شده كه اين نشانگر بروز آسيبهاي ژنتيكي در اثر استفاده از اين داروهاست .