بررسي ميزان شيوع هموگلوبينوپاتي ها در استان خوزستان

 

نويسندگان : دكتر محمد طه جلالي شوكت گندمي غلامرضا سلامت منيژه علمي كاظم جلالي اسماعيل شقاقي مهناز ابراهيمي هرمز تائيد احمد علي فرخ نيا علي برزن عبدالحميد نقاش ، گروه علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز .

 

بمنظور پيش گيري و يا تقليل صدمات ناشي از هموگلوبينوپاتي هاي مختلف از طريق تشخيص صحيح و درمان و مشاوره ژنتيكي مناسب در اختيار داشتن اطلاعات صحيح از وجد انواع هموگلوبينوپاتي و ميزان شيوع آنها از ضروريات مي باشد از اين رو با استفاده از روش استاندارد نمونه برداري خوشه اي از 7 شهرستان استان خوزستان و از دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه بصورت تصادفي جمعا 3656 نمونه خون جمع آوري و با روشهاي مختلف الكتروفورزي و ساير روشهاي تشخيصي اوليه و همچنين روشهاي تائيدي ( Confirmatory test ) جهت بررسي وجود انواع هموگلوبين ها مورد ارزيابي قرار گرفتند . بطور كلي ميزان شيوع هموگلوبينوپاتي حاصله از اين تحقيق در استان خوزستان معادل 2/114% بوده كه در اين ميان ميزان شيوع رد جنس مذكر 2/18 % و در جنس مونث 2/9% بوده است در بين شهرستان هاي ارزيابي شده هنديجان بيشترين (6/25% ) و سوسنگرد با ميزان ( 3%‌) كمترين شيوع هموگلوبينوپاتي را داشته اند از ميان جمعيت هاي ارزيابي شده در اين تحقيق ساكنين شهرستان شوشتر با (2/82% ) بيشترين و بختياري هاي ساكن ايذه با ( 3/3 % ) كمترين ميزان شيوع هموگلوبينوپاتي ها را دارا بوده اند ، درميان هموگلوبينوپاتي ها تشخيص داده شده هموگلوبين S (1/7%‌) و هموگلوبين D (6/4% ) بيشترين ميزان شيوع و هموگلوبين هاي G و J (1 % ) كمترين شيوع را دارا بوده اند . آمار بدست آمده كه با استفاده از روش استاندارد نمونه برداري خوشه اي در كل استان و با روشهاي آزمايشگاهي پذيرفته شده حاصل گرديده است تا حدود زيادي مي تواند مبناي صحيحي جهت يك نگرش جامعه نگر بمنظور پيش گيري از گسترش شيوع اين ناهنجاري هاي خوي واقع گردد . اين پژوهش براي اولين بار به اين شيوه در استان خوزستان به انجام رسيده و در مقايسه با اغلب گزارشات حاصل از مطالعات انجام شده در مراكز درماني خاص و محدود از صحت بسيار بالاتري برخوردار مي باشد .