بررسي عوامل پاراكلينيكي (تست هاي آزمايشگاهي ) بيماران مبتلا به هوچكين

در مركز طبي كودكان تهران

 

نويسندگان : زري طحان نژاد دكتر محمد رخشان دكتر مينا ايزد يار .

 

بيماري هوچكين پديده نئوپلاسمي بدخيمي است كه در سراسر جهان بطور پراكنده وجود دارد . در كليه گروههاي سني ديده مي شود اما از نظر شيوع ، سن ابتلاء ، جنس و فرم هيستولوژيكي در مبتلايان كشورهاي پيشرفته و عقب نگه داشته شده ، تفاوت هايي وجود دارد . اين بيماري در اكثر اوقات با بزرگي عقده هاي لنفاوي ، سطحي ، بدن درد شروع شده كه معمولا در (80-60 درصد ) گردن ظاهر مي شود . اختلالات ايمونولوژيكي و هماتوئلوژيكي وو تغييرات پروتئين هاي سرم شايع و افزايش مي يابد . مس و سرولوپلاسمين ، اجزاء كمپلامان ، لاكتيك اسيد ، ترانس آمينازها ، اسيد اوريك ، الكالين فسفاتاز ، فريتين و كلسيم در مراحل پيشرفته بيماري افزايش و ميزان قند خون ، روي . پيريد وكسال فسفات ، آلبومين ، آهن سرم كاهش مي يابد زمان پروترمبين ، زمان ترومبوپلاستين نسبي فعال شده و زمان ترومبين در بيماران مبتلا به مراحل پيشرفته بيماري و انواع سلولهاي مختلط و كاهش لنفوسيتي غير طبيعي است .

به منظور نيل به اهداف پژوهش ، 70 بيمار مبتلا به هوچكين مراجعه كننده به مركز طبي كودكان بررسي شدند . اطلاعات مربوط به جنس ، سن ، يافته هاي پاتولوژيكي و مرحله بيماري در يك فرم مخصوص ثبت گرديد . داده هاي پاراكلينيكي شامل ميزان هموگلوبين ، هماتوكريت و شمارش گلبولهاي سفيد توسط شمارنده الكترونيكي و اندازه گيري ميزان سرعت رسوب اريتروسيتي بروش وسترگرين انجام شد . براي تجزيه و تحليل داده هاي اين تحقيق از روش هاي آماري توصيفي ( ميانگين ، ميانه ، توزيع فراواني مطلق و نسبي ) و آمارهاي استنباطي ( آناليز واريانس ) استفاده گرديد .

حدود سني بيماران 13-2 سال ( 66 درصد از آنها كمتر از 10 سال داشتند ) ميانه و ميانگين به ترتيب 6/7 و 5/7 سال بود . 73 درصد بيماران (51 تن ) مذكر ، 27 درصد (19 تن ) مونث و نسبت جنس مذكر به مونث 7/2 بود . ميزان هموگلوبين در 27 درصد از بيماران كمتر از 10 گرم در دسي ليتر و ميزان هماتوكريت د ر73 نفر از آنها بيشتر از 27 بود . كاهش گلبولهاي سفيد در 3 مورد (3/4 درصد ) و افزايش سرعت رسوب گلبولي در 1/57 درصد از بيماران مشاهده شد . مقايسه ميانگين سرعت رسوب اريتروسيتي بيماران در فرمهاي مختلف هيستولوژيكي و مراحل بيماري اختلاف معني داري را نشان نداد ، بنابراين سرعت رسوب اريترسيتي بيماران در 4 فرم هيستولوژيكي و مراحل مختلف بيماري تفاوتي نداشت . مقايسه ميانگين هماتوكريت بيماران در چهار فرم هيستولوژيكي (5%P<) و چهار مرحله بيماري (5%P<) از نظر آماري معني دار بود . يعني ميزان هماتوكريت در فرم هيستولوژيكي برتري لنفوسيتي بيشتر از ساير فرمها و در مرحله III بيماري كمتر از مراحل ديگر بود .