بررسي كمبود آنزيم گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز در استان سيستان و بلوچستان

 

نويسندگان : ابراهيم ميري مقدم ، دكتر علي اكبر پور فتح الله ، دكتر منصور معتبر ، مهناز شهركي پور ، امين رحيمي ، دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان .

مقدمه :

گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز يك آنزيم محافظ و ضروري است ، كه در تمام سلولهاي بدن وجود دارد . اين آنزيم د رمتابوليزم گلوكز نقش اساسي دارد . كمبود G6PD شايعترين نقص آنزيمي در انسان شناخته شده است و تخمين مي زنند كه بيش از 400 ميليون نفر در جهان مبتلا به كمبود آنزيم فوق باشند . كمبود آنزيم G6PD در مناطق كم ارتفاع و مالاريا خيز از شيوع بالاتري برخوردار است .

روش مطالعه :

د راين مطالعه آنزيم G6PD گلبولهاي قرمز 1120 نفر در سطح استان سيستان و بلوچستان مورد ارزيابي قرار گرفت كه 70 % آنها از قوم بلوچ 5/24% از قوم سيستاني و 5/5% افراد غير بومي ساكن در اين استان بودند . ارزيابي آنزيم با روشFluorescent Spot Test انجام شد .

نتايج :

از مجموع 1120 نفر مورد مطالعه 165 (7/14%) نفر كمبود آنزيم داشتند كه از اين ميان 15 (9%) نفر كمبود نسبي و 150 (91%) نفر مبتلا به كمبود شديد آنزيم بودند . ميزان شيوع كمبود آنزيم G6PD در افراديكه سابقه ابتلاء به مالاريا داشتند در مقايسه با افراديكه سابقه ابتلاء به مالاريا نداشتند ، اختلاف آماري معني داري نداشت ، لذا كمبود آنزيم فوق عاملي براي حفاظت در برابر ابتلاء به مالاريا در اين استان نبوده است .

بحث و پيشنهاد :

نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از شيوع زياد كمبود آنزيم G6PD در مناطق مالاريا خيز بلوچستان .

( مانند ساير نقاط جهان ) در مقايسه با ساير مناطق استان دارد . كه اين مسئله با تعداد زياد موارد فابيسم در فصل بهار در اين مناطق مطابفت دارد . با توجه به مسئله مالاريا در اين استان بايستي در تجويز داروهاي اكسيدان از جمله پريماكئين د رافراد مبتلا به كمبود آنزيم G6PD دقت كافي بشود و همچنين با توجه به كثرت موارد كمبود آنزيم G6PD كيسه هاي خون مورد استفاده براي افراد مبتلا به فاويسم و در تعويض خون نوزادان از نظر كمبود آنزيم G6PD كنترل شوند .