راهنماييهايي براي ايمني دركار با عوامل شيمي درماني

 

نويسندگان : فاطمه خدايار كوكب محمدزاده صديقه هوشمندي زاده

 

داروهاي سيتوتوكسيك تركيباتي سمي هستند و برخي از آنها كارسينوژن موتاژن و يا احتمالا تراتوژن هستند . تماس مستقيم با اين داروها ممكن است باعث تحريك پوست چشمها ، غشاي مخاطي ، زخم و نكروز بافتي گردد. پرستاراني كه با داروهاي آنتي نئوپلاستيك سرو كار دارند . با تماس مستقيم ، تنفس و تزريق مي توانند د رمعرض دوزهاي پائين از داروها قرار بگيرند .

در اين نوشتار توصيه هايي براي پيشگيري از استنشاق مايعات و گازهاي معلق در هوا ، جلوگيري از جذب دارو از طريق پوست ، پيشگيري از خوردن ، اطمينان از دفع ايمن مواد دور ريختني و پيشگيري از آلودگي توسط مايعات، براي كار كردن با دارو ها در اختيار كاركنان بهداشتي قرار داده مي شود ، شايد با اين كار بتوانيم گامي مثبت در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه برداريم .