بررسي تاثير هيدوکسي اوره بر ميزان توليد همگلوبين F و کاهش حملات دردناک

در بيماران مبتلا به آنمي سيکل سل

نويسندگان : دکتر مسعود وکيلي : هماتولوژيست ، آنکولوژيست ، استاديار داشنکده پزشکي بندرعباس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان دکتر مجيد ياوريان : متخصص علوم آزمايشگاهي ، مرکز تالاسمي بندرعباس ، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان .

 

مطالعات مختلف نشان داده اند که افزايش هموگلوبين F باعث کاهش علايم در بيماران مبتلا به آنمي سيکل سل مي گردد و از طرف ديگر هيدروکسي اوره ( Hu ) باعث افزايش هموگلوبين F مي گردد . در مطالعه حاضر Hu به ميزان 25-20 ميلي گرم به ازاء هر كيلو گرم وزن بدن در 40 بيمار مبتلا به انمي سيكل سل با سن ميانه 20 سال به مدت يك سال مورد استفاده قرار گرفت و تغييرات حاصل شده در مقادير هموگلوبين وو هموگلوبين F ، تعداد گلبولهاي سفيد ، پلاكت و رتيكولوسيت ، تعداد حملات دردناك استخواني و فواصل آنها مورد بررسي قرار گرفت . در 70 درصد بيماران افزايش HbF به ميزان بيش از 2 برابر مقادير اوليه مشاهده گرديد به اين معني كه ميانگين HbF از 4% در شروع به 8/10% در پايان 7/5 بار در سال بود پس از درمان با Hu به 3 بار كاهش يافت و فواصل حملات نيز به بيش از دو برابر رسيد (p<0.001 ) افزايش مقدار Hb چشمگير نبود ولي كاهش تعداد رتيكولوسيت معادل 50 درصد مقادير اوليه بود . با مصرف Hu به مقدار فوق عارضه مهمي به وجود نيامد و فقط در 4 بيمار تعداد گلبولهاي سفيد به 4000 در ميكروليتر تقليل يافت .

كليد واژه ها :

آنمي سيكل سل هيدوكسي اوره هموگلوبين F حملات درناك .