بسمه تعالي

 

 

تقديم به روان پاک شهداي انقلاب اسلامي

و جنگ تحميلي خصوصا شهداء سرافراز ارتش

جمهوري اسلامي ايران

  
معاونت پژهشي دانشگاه علوم پزشکي

ارتش جمهوري اسلامي ايران

 
تشکر و قدرداني

 

  بدينوسيله از دواير و پرسنل مشروحه ذيل که در امور مختلف برگزاري اين کنگراه با معاونت پژوهشي داشنگاه صميمانه همکاري کرده اند کمال امتنان را داريم .

 

ـــ رياست محترم دايره عقيدتي سياسي دانشگاه و پرسنل جمعي .

ـــ معاونت محترم آموزش دانشگاه .

ـــ معاونت محترم اداري دانشگاه .

ـــ فرمانده محترم پشتيباني دانشگاه و پرسنل جمعي .

ـــ فرماندهي محترم حفاظت اطلاعات دانشگاه .

ـــ کارمند حميد عظيمي .

ـــ ستواندوم نعمت محمديان .

ـــ آقاي مجيد مسعوديان .

ـــ آقاي دکتر امين ادهمي .

ـــ گروهبانيکم رضا شکروي فرد .

ـــ خانم فرشته رمضاني .

   

معاونت پژوهشي دانشگاه

  

اسامي کميته اجرايي

  

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سرتيپ 2 دکتر سيد ابوالقاسم موسوي

رياست دانشگاه علوم پزشکي ارتش

2

آقاي دکتر اردشير قوام زاده

رياست انجمن هماتولوژي انکولوژي ايران

3

سرهنگ دکتر حسين روستائي

معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکي ارتش

4

سرهنگ دکتر ناصر عبدلي

مديريت امور پژوهش دانشگاه علوم پزشکي ارتش

5

سرهنگ دکتر سيد حميد اسدي

رئيس دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش

6

سروان دکتر کيوان مجيد زاده

پژوهش دانشکده پزشکي

7

سروان دکتر نيما نعمت الهي

دايره خدمات پژوهش دانشگاه

 

دبير سمينار : سرهنگ دکتر حسن جلائي خو

دبير اجرائي سمينار : سرهنگ دکتر سعيد مرزبان راد