In the name of GOD
 

                         

 

 

 

١- فهميدن آزمايش هاي ژني

نوشته  :  ليد يا شيندلر  -  دونا کريگان  و  جين کلي

ترجمه :  دکتر منوچهر کيهاني

           دکتر حسن جلائي خو

در اين مبحث درباره  ژن هـا و اين که  چه عواملي باعث

جهش هاي ژني مي شوند و چگونگي تشخيص اين عوامل

مطـالبـي درج شـده اسـت . در ضمـن فـايـده و محـدوديـت

آزمون هاي ژني براي تشخيص سرطان و اختلال  ژنتيک

و ساير بيماري ها مورد بحث قرار مي گيرد. شماره هاي

يک تا چهل مربوط به آموزش ژنتيک مي باشد.

 

بعدي   

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22            خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40