بعدي                قبلي 
 

٩ - جهش ژني و بيماري  

بدن سالم نتيجه تاثير متقابل  و دائمي هزاران پروتئين است که

با هم با اندازه هاي کافي در محل مشخص است مي باشد. هـر

پروتئين فعـال سالم محصول  يک ژن کامـل  مي باشد . اکثـرا 

ولي نه همه بيماري ها ريشه در ژن هاي  ما دارند.

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40