بعدي                قبلي       
 

٣٨ - اهميت مشاورين ژنتيک 

       مشاور ژنتيک اهميت اساسي در بررسي ژنتيک

دارد. اين مشاورين کارشناس بايد اطلاعات کافي براي 

حمـايت اشخاص تحت آزمـايش داشته باشند تـا بتواننـد

اطلاعات کافي در هفته و ماه هـاي پس از آزمـايش در

اختيار بيماران قرار دهند .

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                  خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40