بعدي                قبلي      

٣٧ - تصميم شخصي 

      تصميم بـه اين کـه تحت آزمـايش ژنتيـک قــرار

بگيريم خيلي خصوصي است و کارشناسان مي گويند

که بايد کاملا داوطلبانه باشد. پس از مشـاوره ژنتيـک

فقط وقتي بايد انجام شود که شخص بخواهد اطلاعات

به اقوام ، پزشکان  يا شخص ديگر داده شود.انجام آن

فقط وقتي دلخواه است که پيشگيري ، درمان براساس

تشخيص زودرس باشد .

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                   خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40