بعدي                قبلي       
 

٣٤ - چه کسي بايد بداند؟ 

     چون آزمايش ژنتيک تنها اطلاعات راجع به خود شخص

نمي دهد بلکه در بـاره اقوام و آيندگـان نيز اطلاعات مي دهـد

بنابراين  مهم است که چه کساني بايد نتايج اين آزمـايش ها را

بدانند.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                 خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40