بعدي                قبلي   
 

٣٢ - محدوديت هاي مهم بررسي ژنتيک 

     احتمالا مهم ترين محدوديت آزمـون ژن ها آنست که

نتايج آزمايش با تشخيص بيماري و نتايج درماني مطابقت

نـدارد در اختيار داشتن نتايج آزمايشي که درماني بـراي

بيماري تشخيص داده شده وجود ندارد غم انگيز است.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40