بعدي                قبلي       

 

٣- جهش هاي اکتسابي

جهش هاي اکتسابي تغييرات DNA  هستند که در طول  زندگي شخص

پديدار مي شوند. اگر چه در DNA  مخصوصا در موقع  تقسيم سلولي

مکررا خطا اتفاق مي افتد ولي سلول قابليت قابل ملاحظه اي  در ترميم

آنها دارد . اگــر مهندسي ترميم  DNA  ناموفق بماند جهش ايجاد شــده 

 مي  تواند  به اعقاب سلول جهش يافته انتقال يابد . 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                 خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40