بعدي                قبلي          

٢٨ - بسياري از سرطان ها ارثي نيستند.  

      اگر چه همه سرطان ها ژنتيک هستند تعـداد کمي

٥ تا ١٠ درصد ارثي مي باشند. بيش تر سرطان هـا از

جهش اتفاقي که در يک سلول بدن در طول زندگي پديد

مي آيد آغاز مي شوند که به علت خطا در مـوقع تقسيم

است يا در ارتباط با صدمه از محيط اطـراف مي باشد

مـانند در معرض اشعه X يا مواد شيميائي قرار گرفتن

سلول .

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                 خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40