بعدي                قبلي  
 

٢٣ - مطالعه در باره بيماري هاي  فاميلي      

دانشمندان که در باره ژن معيوب مطالعه مي کنند

اغلب شروع  کـار خود را بـا مطالعه نمونه هـاي

DNA از بيماري هاي فاميلي شروع مي نمايند.در

اين خانواده ها معمولا تعدادي زيادي از اقوام طي

نسل هاي متوالي دچاربيماري شده اند .

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40