بعدي                قبلي    

    

١٦ - تغيير در ژن هاي غالب 

در بيماري هاي ژنتيکي با ژن غالب يکي از والدين دچار

بيماري است کـه حمل کننده ژن غير طبيعي غالب بر ژن

طبيعي است .هر فرزند در اين نوع بيماري پنجاه درصـد

شانس حمل ژن تغيير يافته و بيماري را دارد . 

     

 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                 خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40