بعدي                       قبلي 

 

 

 

١٠- جهش ژني 

ژن ها مي توانند در حالات متفاوت تغيير يا جهش يا بند.شايع ترين

تغيير ژني ناجوري يک بنيان يا غلط خواندن يک بنيان يـا جاسازي 

غلط يک بنيان در DNA مي باشد. يک بنيان ممکن است گهگاه جا

افتاده يـا اضافه شده باشد و گاهي نيز يک قسمت بزرگ DNA به

غلط تکرار يا نفي شده است.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                خانه

   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40