اگر شما راديوتراپيست هستيد ونام خود را نمي بينيد يا نام شما غلط درج شده لطفا نام و مشخصات خود رابه آدرس زيربفرستيد 

info@iranblood.org 

اسامي و مشخصات راديوتراپيست هاي ايران

 آدرس

شماره تلفن 

 نام - نام خانوادگي  

اهواز ، بيمارستان گلستان

٢٢٠٢٣٤٤-٠٦١١

شعله آروندي رودسري ١

تهران ، بيمارستان امام خميني ، داخلي ٢٦٠٥

٩ تا ٦٩٣٩٠٠١

فرناز آموزگار هاشمي  ٢

خرم آباد ، ميدان شهدا بالاي داروخانه امام حسين

٢٩٦٧٠-٠٦١١

حسن ادبي فر ٣

بابلسر ، مرکز پرتو درماني ، شهيد رجايي

٢٤٠٦١-٠١١١

 اکرم سادات

٤

تهران ، انتهاي بلوار کشاورز، روبروي درب بيمارستان امام خميني ، پلاک ١٨٥ ، طبقه ٢

٦٤٢٨١٦٨

 سعيد الماسي

٥

تهران ، بيمارستان آسيا ، خيابان بخارست

٨٧٣٨٢٦٦

 شهراز اغنيان

٦

بابل ، خيابان بيمارستان شهيد بهشتي

٢٢٥٧٥٧٥-٠١١١

مسعود اياز ٧

اصفهان ، خ خيام کوي شهر فرشادي ، بيمارستان سيدالشهدا

٢٦٨٠٠٥-٠٣١١

 شادي بابازاده ٨

تهران ، خيابان دکتر فاطمي غربي بين سيندخت و جمالزاده ، پلاک ٢٦٠

٦٤٣٥١٤٩

بهروز پازوکي ٩

مشهد ، بيمارستان قائم و احمد آباد ، خيابان محتشمي ٢، پلاک ١٣

٩تا٨٤٠٠٠٠٠-٠٥١١

 رضا پرتوي

١٠

شيراز ، بيمارستان نمازي

٦٢٦١٠٩٠-٠٧١١

محمد جواد شعليان ١١

اصفهان ، بيمارستان سيد الشهدا

٢٦٨٠٠٥-٠٣١١

مهشيد جليليان ١٢

گرگان ، خيابان ولي عصر مقابل سازمان آب شماره ٥٠١

٢٢٢٧١١٦-٠١٧١

 عطاالله جهانگير راد

١٣

تهران ، دانشگاه علوم پزشکي تهران - انتستيو کانسر  

 ٦٩٣٠٠٤٠- ٠٩١١٢٤٨٤٨٩٧

 پيمان حداد

١٤

تهران ، خيابان ستارخان ، نرسيده به خ آزادي ، کوي شادي ، درمانگاه کيمياگر

٦٠١٥٦٣٥  رضا خدابخشي ١٥
بابل ، خ مدرس ، چهار راه فرهنگ ، ساختمان قانون ، طبقه دوم

٢٢٩٢٣٦٣-٠١١١

سيد ناصر حقي ١٦

تهران ميرداماد ، شماره ١٦٤ ، ماري کوري

٢٢٢٩٧٧٩

 کمال الدين دهشيري

١٧

تهران ، انتهاي خيابان شهيد رجايي ، بيمارستان شهداي هفتم تير

٥٩٠٩٠٥١ حسن خواجه اي ١٨
 تهران ، بلوار کشاورز ، بيمارستان امام خميني

٩ تا ٦٩٣٩٠٠١

 هومن دهناد

١٩

تهران ، خيابان زرتشت ، بيمارستان مهر

٧ تا ٨٩٥٩٢٧٣

سيد مرتضي سجادي ٢٠

تهران ، بلواز کشاورز ، خيابان دهکده ، کوي رسناک ، پلاک ٢٤

٨٩٥٣٨٥٨

 منوچهر سرداري

٢١

تهران ، خيابان دکتر شريعتي ، بالاتر از پل رومي ، ساختمان ١٧٧٥ و بيمارستان شهداي ٧ تير

٢٢٣١٨١٤ و

٤ تا ٥٩٠٩٠٥١

ثريا سلمانيان ٢٢

تهران ، مطهري شماره ١١٢، راديوتراپي پارس

٨٨٣١٨٣٦

 اکبر غفاريان

٢٣

مشهد ، بخش کبالت ، بيمارستان قائم

٩تا٨٤٠٠٠٠٠-٠٥١١

محمد حسين صالحي ٢٤

تهران ، خيابان فاطمي غربي ، پلاک ٢٦٠

٦٤٣٥١٤٩

 فرهاد سميعي

٢٥

قائم شهر ، بيمارستان قائم شهر ، داخلي ٣٩١ و بيمارستان شهداي تجريش

٤ تا ٣٢٣٢٠٣٢ ٠١٢٣

مهدي سيلانيان طوسي ٢٦

تهران، خيابان وزراء ، پلرک کلينيک

٨٧٢٣٧٣٠ شهرزاد بهروز ٢٧

مشهد ، خيابان کوهسنگي ، پلاک ١

٨٥٩٠١٧٠-٠٥١١

محمد حسين صالحي شيروان ٢٨

مشهد ، علوم پزشکي ، بيمارستان اميد

٤ تا ٨٤٢٦٠٨٢- ٠٥١١

 الهه طلاساز فيروزي

٢٩
تهران ، بيمارستان امام خميني

٩ تا ٦٩٣٩٠٠١

مهدي عقيلي بينا ياج ٣٠

تهران ، خيابان مطهري ، بين اتابک و سهرودي ، شماره ١١٢

٨٨٣٨٠٩٧ حسين علاقه بند ٣١

تهران ، خيابان مطهري ، شماره ٢٩١

٨٧١٣٣٦ عبدالله فضلعلي زاده ٣٢

تهران ، پارک کلينيک

٨٧١٦٣٩ احمد قندي ٣٣

مشهد ، بيمارستان اميد ، بخش راديوتراپي

٤ تا ٨٢٦٠٨٢ - ٠٥١١

 محمد رضا قوام نصيري

٣٤

اصفهان ، بيمارستان سيد الشهداء

٢٣٣٦٩٠٦  -٠٣١١ عباس گرگي زاده ٣٥

تهران ، سهروردي جنوبي ، خيابان اورامان ، پلاک ١٤

٨٨٣٧٤٨٤

 حسين مدني

٣٦

تهران ، خيابان منيريه ، اول خيابان ابو سعيد |، پلاک ٧ و بيمارستان پارس

٥٣٨٨٧٤٢

 سيد حسين مرتضوي

٣٧

تهران ، امام زاده معصوم ، خيابان شهيد نعيمي ، نبش کوچه ١٠

٥٦٤٩٢٨٢ سيد ابوطالب مرتضوي ٣٨

تهران ، خيابان سپهبد قرني ، کوچه خسرو ، پلاک١٤

٨٨٢٤٢١١ جهانگير مهدي فر ٣٩

تهران ، بيمارستان شهداي تجريش

٩ تا ٢٧١٨٠٠١

احمد موسوي زاده مير ٤٠

تهران ، وليعصر ابتداي توانير ، روبروي بيمارستان ، ساختمان شماره ٤ ، طبقه اول

  حميد رضاقيراتي ٤١

تبريز ، بخش راديوتراپي ، بيمارستان امام

٩ تا ٣٣٤٧٠٥٤ -٠٤١١

عليرضا ناصري ٤٢

مشهد ، بيمارستان اميد

٤ تا ٨٤٢٦٠٨٢- ٠٥١١

غلامحسين نوفرستي ٤٣

تهران ، سعادت آباد ، ميدان کاج ، مرکز خريد کسري ، طبقه اول

٢٠٦١٦٥٩ عليرضا نيکوفر ٤٤

اصفهان ، خيابان خيام ، مرکز پزشکي سيد الشهدا

٢٦٨٠٠٥-٠٣١١

سيمين همتي ٤٥

اصفهان ، خيابان امام خميني ، پلاک ٢٢٢

٢٣٣٦٩٠٦-٠٣١١

 همايون وحدانيان

٤٦

اصفهان ، خ خيام ، کوي شهر فرشادي ، بيمارستان سيد الشهدا

٢٣٣٦٩٠٦-٠٣١١

سيد جلال الدين رفيعي ٤٧

اهواز ، بيمارستان شهيد رجائي . مطب : کيانپارس ، خيابان ٩ ، پلاک ٦٨

٢٥٥٢٠١-٠٦١١

محمود حقي ٤٨

اصفهان ، بيمارستان سيد الشهداء

٢٣٣٦٩٠٦-٠٣١١

مينا تجويدي ٤٩

کرمانشاه ، پارکنيگ شهرداري ، ساختمان پزشکان شفا ، طبقه ٢ ، شماره ٣٤

٧٧٠٠٢٤-  ٠٤٣١

 نسرين اميري

٥٠

اصفهان ، خيابان خيام ، بيمارستان سيد الشهداء

٢٣٦٣٢٢٤-٢٣٣٦٠٩-٠٣١١

جعفر امامي ٥١

اصفهان ، خيابان خيام ، بيمارستان سيد الشهداء

٢٣٦٣٢٢٤-٠٣١١

حميد امامي ٥٢

تهران ، نارمک ، اول سمنگان ، پلاک ١٧ ، طبقه ٢

٧٠٥٧٩١ و ٧٩٨٦٤٨

محمود مرداني ٥٣

شيراز ، بيمارستان نمازي

٦٢٦١٠٩٠-  ٠٧١١

احمد مصلايي ٥٤

تهران ، ميدان ونک ، بيمارستان بقيه الله

٤ تا ٨٠٥٠٤٤١

 بهرام مفيد

٥٥

مشهد ، بيمارستان اميد

٨٤٢٨٦٢١-٠٥١١

ياشا مخدومي ٥٦

تهران ، خ توحيد ، نرسيده به آزادي ، ساختمان پزشکان توحيد ، پزشکي هسته اي سينا

٦٩٣٨٥٩١

 محمد حسين فيروز آبادي

٥٧

تبريز ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز

٣٣٥٥٩٢١-٠٤١١

 فرشاد سيدنژاد

٥٨

تبريز ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز

٣٣٥٥٩٢١-٠٤١١

امير هوشنگ يوسفي گركي ٥٩

تهران ، بيمارستان آسيا ، خيابان بخارست

٨٧٣٨٢٦٦

اسدالله سليمي ٦٠

تهران ، شهداي تجريش

٩ تا ٢٧١٨٠٠١

 بهبود صدر الحفاطي

٦١

تهران ، بيمارستان بوعلي ( جرجاني ) جاده دماوند

٢٠٥٨١٠٦

 اسدالله عليدوستي

٦٢

ساري خيابان قارن س طوس 

٠١٥١٢٢٢٠٢٨٢ علي اخوتيان ٦٣

تهران ، بيمارستان امام خميني

٩ تا ٦٩٣٨٠٨١

علي کاظميان ٦٤