اگر شما متخصص خون و آنكولوژي کودکان هستيد ونام خود را نمي بينيد يا نام شما غلط درج شده لطفا نام و مشخصات خود رابه آدرس زيربفرستيد 

info@iranblood.org 

اسامي و مشخصات متخصصين خون و آنكولوژي کودکان ايران

 آدرس

شماره تلفن           بيمارستان        

شماره تلفن مطب

 نام - نام خانوادگي  
   تهران  خيابان قائم مقام فراهاني ، ايران کلينيک  

٨٧١٣١١٩   

ياسمن ابطحي ١
 تهران  خ شهر آرا - نبش خيابان ٣٤ - ساختمان پزشکان پارک طبقه اول   ٨٢٦٥٣٩٦ حسن ابوالقاسمي  
تهران ،خ قائم مقام فراهاني ، جنب کشتيراني جمهوري اسلامي ، پلاک ١١٣    ٨٣٠٧٧٩٣ مينا ايزديار ٣
تهران ، بزرگراه شهيد گمنام بين ميدان فاطمي و گلها ، ساختمان شماره ٣٣ طبقه اول   ٨٩٥٣٦٤٠ زهرا عرفاني ٤
   تهران ، مرکز طبي کودکان     ٧-٦٩٢٢١١٥       ليلي کوچک زاده  ٥
  تهران ، بيمارستان کودکان مفيد ، خيابان شريعتي   ٩-٢٢٢٧٠٢١        شيدا نظري ٦
 تهران ، فلسطين ، کوچه ٤ ، پلاک ١٤ ( بيمارستان علي اصغر)   ٦٤٠٥٥٧٣   پروانه وثوق  ٧
  تهران ، قائم مقام فراهاني بالاتر از مطهري ، ساختمان پزشکان ١٨٣   ٨٧٣٩٤٩٥   محمد تقي ارزانيان ٨
تهران ، بيمارستان شهداي تجريش و بيماستان مهر    ٠٩١١٢١٢٤٣٣٢   مرد آويژ آل بويه  ٩
 تهران ، مرکز طبي کودکان      ١٧ تا ٦٩٢٢١١٥  ٦٤٣٧١٠     اصغر راميار  ١٠
تهران ، بيمارستان مفيد    ٩  تا ٢٢٢٧٠٢١
 نسرين شمسبان 
١١
 تهران- شهداي تجريش     فريده موسوي   ١٢
 تهران-بيمارستان علي اصغر     خانم دکتر ارجمندي  ١٣
 تهران- بيمارستان علي اصغر     خانم دکتر انصاري   ١٤

تهران - بيمارستان امام،سانترا ل

     خانم دکتر علوي ١٥

تهران - بيمارستان لقمان   

    خانم دکتر مهدي زاده  ١٦

تهران - بيمارستان بقيه الله   

      دکتر ابوالقاسمي   ١٧
تهران - بيمارستان‌آتيه        خانم دکتر رجب دوست     ١٨
  تبريز     خانم دکتر سرخابي ١٩
  شيراز     دکتر رحيمي نژاد   ٢٠
  شيراز     دکتر کريمي  ٢١
    اصفهان     دکتر بهشتي         ٢٢
    اصفهان      دکتر معاني     ٢٣
   رشت
    خانم دکتر جفرودي    ٢٤
   اروميه     دکتر حجازي   ٢٥
  اهواز     دکتر پدرام       ٢٦
  اهواز      دکتر زنديان     ٢٧
 کرمانشاه     دکتر اکرامي پور ٢٨
  زنجان      دکتر داوري    ٢٩
  همدان
     دکتر نيک فرجام    ٣٠
  گرگان       خانم دکتر مير بهبهاني  ٣١
کرمان     خانم دکتر فرهمند   ٣٢
کاشان - خيا بان با با افضل کلينيک  سرم درما ني       دکتر ممتاز منش ٣٣
شهرکرد     خانم دکتر رئيسي  ٣٤
کرمانشاه - پارکينگ شهرداري ، روبه روي کتابفروشي خيام ، ساختمان فوق تخصصي    ٦٠تا ٧٨٧٠٥٠   محمد علي احساني ٣٥
 مشهد _خيابان ابن سينا ، ساختمان اطبا    ٨٥١٨٢٨٣   ٠٥١١ عبدالله بني هاشم ٣٦
   زاهدان ، بيمارستان اطفال علي اصغر
  ٣٢٢٩٦٨٨  ٠٥٤١  پيمان عشقي ٣٧
شيراز، خ زند ، مقابل دانشکده مهندسي شماره ١، ساختمان ١، بيمارستان نمازي   شيراز   ٢٣٠٧٥٦٣ مهدي شهرياري ٣٨
 خ نادري ، کوي حافظ (شهيد موسوي )  اهواز   ٢٢١٢٤٢٠   ٠٦١١  بيژن کيخا ني ده دزي  ٣٩
اراک -ميدان راه آهن ، بيمارستان امير کبير   ٧- ٣١٣٥٠٧٥   ٠٨٦١  مژگان هاشميه ٤٠
تبريز-  مرکز طبي کودکان  ٥٢٢٢١٠١٣     ٠٤١١  ٥٢١٧٥٥١   ٠٤١١    عباسعلي حسين پور فيضي ٤١
مشهد -بيمارستان دکتر شيخ   ٥ تا ٧٢٦٩٢١  ٠٥١١    زهرا بديعي ٤٢
مشهد -بيمارستان قائم    ٨٥١٨٢٨٣    ٠٥١١ عبدالله بني هاشم ٤٣
بابل - بيمارستان کودکان امير کلا   ٢٢٩١٩٤٨   ٠١١١  احمد تمدني  ٤٤
بابل - بيمارستان کودکان امير کلا    ٣٢٤٢١٥١  ٠١١١    نعيمه نخجوان ٤٥
شيراز - بيمارستان شهيد فتحي ، بخش کودکان ، بيمارستان نمازي٤١١ شيراز
  ٨ تا ٦٦٣٠٤٤  ٠٧١١  محمد سعيد صميمي نژاد ٤٦