تيموم بدخيم 
(( Malignant thymoma  ))
- اطلاعات عمومي
     - تيموم بدخيم  چيست ؟
- مرحله بندي بيماري
     - مراحل تيموم بدخيم 
- نگاهي اجمالي به روشهاي درماني
     - تيموم بدخيم چگونه درمان مي شوند ؟
     - درمان بر اساس مرحله استقرار بيماري
- تيموم بد خيم غير تهاجمي .
- تيموم بدخيم تهاجمي .
- تيموم بدخيم راجعه .
(( اطلاعات عمومي ))
تيموم بدخيم  چيست ؟
   تيموم بد خيم  بيماريي است که در آن سلولهاي سرطاني ( بدخيم )  در " تيموس " يافت مي شوند . تيموس اندام کوچکي است که در پشت استخوان جناغ قرار گرفته است . وظيفه آن ساختن نوعي از گلبولهاي سفيد بنام " لنفوسيت " است که در تمام بدن سير کرده و با عفونت مبارزه مي کنند . افراد مبتلا به تيموم بد خيم اغلب داراي بيماريهاي دستگاه ايمني مي باشند که شايعترين آنها بيماريي است که عضلات بدن دچار ضعف مي شود و تحت عنوان " مياستني گراويس "  ( Myasthenia gravis )  ناميده مي شود .
   در صورت مشاهده علائمي نظير سرفه اي که خوب نمي شود ، ضعف عضلاني و يا درد قفسه سينه بايد به پزشک مراجعه کرد . اگر چنين علائمي در بيماري  وجود داشت ، پزشک از بيمار يک عکس راديولوژي قفسه سينه ( Chest x - ray = CxR )  و يا   CTScan  ( نوعي تصوير نگاري  بوسيله  اشعه x بوسيله  رايانه که قسمتهاي مختلف بدن را به تصوير مي کشد ) بعمل  مئ آورد .
   شانس بهبودي ( پيش آگهي ) و انتخاب نوع درمان به مرحله استقرار سرطان ( يعني اينکه آيا سرطان محدود به تيموس  بوده و يا به قسمتهاي ديگر بدن انتشار يافته است ) ،  نوع  سلولهاي سرطاني و وضعيت کلي سلامتي بيماربستگي دارد .
 
(( مرحله بندي بيماري ))
مراحل تيموم بد خيم : 
بعد از تشخيص تيموم بدخيم آزمايشات زيادي روي بيمار انجام مي شود تا دريابند آيا سلولهاي سرطاني به قسمتهاي ديگر بدن انتشار يافته اند يا خير . اين روش  " مرحله بندي " ناميده ميشود . پزشک معالج براي تعيين برنامه درماني بيمار بايد از مرحله  استقرار سرطان آگاهي  داشته باشد . سيستم مرحله بندي  زير براي  تيموم بد خيم بکار گرفته مي شود :
مرحله I - سرطان تنها در تيموس و کيسه آن يافت مي شود .
مرحله II - سرطان به بافت چربي اطراف تيموس و يا پوشش حفره ريه ها تهاجم يافته است .
مرحله III - سرطان به اندامهاي نزديک تيموس حمله کرده است .
مرحله IVa - سرطان به کيسه اطراف قلب و ريه انتشار يافته است .
مرحله IVb - سرطان از طريق رگهاي خوني و لنفاوي منتشر شده است .
ممکن است مرحله I تيموم بدخيم را تحت عنوان " تيموم بد خيم غير تهاجمي " بنامند ، مرحله II الي IVb را ممکن است " تيموم بدخيم تهاجمي " نامگذاري کنند .
عود بيماري : منظور از عود بيماري بازگشت مجدد سرطان عليرغم درمان آن مي باشد ، محل بازگشت سرطان ميتواند تيموس و يا هر نقطه ديگر از بدن باشد .
(( نگاهي اجمالي به روشهاي درماني ))
تيموم بدخيم چگونه  درمان مي شود ؟
   ٣ نوع از درمانهاي مورد استفاده  براي  تيموم  بدخيم  عبارتند از  :
- جراحي ( بيرون آوردن سرطان از بدن بوسيله عمل جراحي ) .
- پرتو درماني  ( استفاده  از مقادير زياد اشعه x  يا ساير پرتوهاي پر انرژي براي کشتن سلولهاي  سرطاني ) .
- هورمون درماني ( استفاده ار هورمونها  براي متوقف ساختن رشد سلولهاي سرطاني ) .
استفاده از شيمي درماني ( کاربرد داروها براي کشتن سلولهاي سرطاني )  هنوز در دست مطالعه است .
جراحي بمنظور برداشتن توده سرطاني ، شايعترين نوع درمان تيموم بدخيم است . جراح ممکن است غدد لنفاوي يا بافتهاي اطراف سرطان را نيز بيرون آورد .
در پرتو درماني با استفاده از اشعه x  يا ساير پرتوهاي پر انرژي ، سلولهاي سرطاني را نابود  و توده سرطاني را کوچک مي کنند ، عمل تابش پرتوها معمولا توسط دستگاهي که خارج از بدن بيمار قرار دارد ( پرتو درماني خارجي ) انجام مي شود .
پرتو درماني ممکن است به تنهايي يا علاوه بر جراحي بکار گرفته شود .
اگر پزشک بتواند تمام توده سرطاني را که بهنگام عمل جراحي مشاهده مي کند . در بياورد ، بمنظور نابود سازي  سلولهاي سرطاني باقيمانده بعد از عمل به بيمار پرتو درماني مي دهند ، اين پرتو درماني را که بعد از عمل جراحي به بيماريکه سلولهاي سرطاني را در وي نمي توان مشاهده کرد  " پرتو درماني کمکي " مي نامند .
در هورمون درماني با استفاده از هورمونها جلوي رشد سلولهاي سرطاني را مي گيرند  ، اين هورمونها که " استروئيد " ناميده مي شوند باعث توقف رشد سرطان مي گردند .
در شيمي درماني از داروها براي کشتن سلولهاي سرطاني استفاده مي کنند . دارو ممکن است بصورت قرص ، تزريق وريدي يا عضلاني به بيمار داده شود . شيمي درماني يک درمان فراگير بحساب  مي آيد  زيرا دارو وارد جريان خون شده ، در بدن سير کرده و سلولهاي سرطاني را هر جا که باشند نابود  مي کند .
درمان بر اساس  مرحله استقرار بيماري :
   درمان تيموم بد خيم به مرحله استقرار بيماري ،  سن بيمار و شرايط عمومي فرد بستگي دارد .
   درمان انتخابي ممکن است جزء روشهاي  استاندارد  که اثر بخشي آنها  در مطالعات گذشته به اثبات رسيده است باشد و يا  بيمار را در آزمونهاي باليني ( روشهاي در دست مطالعه ) شرکت داد . البته تمام بيماران با درمانهاي استاندارد بطور کامل بهبود نمي يابند  و برخي از اين روشها داراي عوارض جانبي زيادي است . بهمين علت است که مطالعه روي روشهاي  نوين براي يافتن راهي بهتر و موثر تر در جريان است . 
(( تيموم بدخيم غير تهاجمي  ))
درمان ممکن است يکي از موارد زير باشد  : 
١- جراحي بمنظور برداشتن سرطان  .
٢- پرتو درماني در موارد نادر  .
(( تيموم بدخيم تهاجمي  ))
درمان شامل يکي  از موارد زير خواهد بود
١- جراحي بمنظور برداشتن سرطان و متعاقل آن پرتو درماني کمکي .
٢- در صورتيکه نتوان سرطان را با عمل جراحي برداشت از پرتو درماني به تنهايي استفاده مي کنند . 
٣- شيمي درماني ( آزمون باليني ) .
٤- شيمي درماني ( آزمون باليني ) و متعاقب آن جراحي .
٥- در صورتيکه نتوان سرطان را با عمل جراحي برداشت استفاده از ترکيب  شيمي درماني  و پرتو درماني ( آزمون باليني ) .
(( تيموم  بدخيم  راجعه  ))
درمان شامل يکي از موارد  زير خواهد بود :
١- جراحي براي برداشتن سرطان  همراه  يا بدون  پرتو درماني . 
٢- پرتو درماني . 
٣- هورمون درماني با استروئيدها . 
٤- شمي درماني ( آزمون باليني ) .
دکتر کورش اسدي